Title: Spolupráce MŠ Chotíkov a rodiny
Other Titles: Cooperation kindergarten Chotikov and family
Authors: Polívková, Lenka
Advisor: Gažáková Eva, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24467
Keywords: rodina;výchova;mateřská škola;vzdělávání;spolupráce;komunikace
Keywords in different language: family;education;kindergarten;education;cooperation;communication
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na téma "Spolupráce MŠ Chotíkov a rodiny". Teoretická část se zabývá jednotlivými faktory, které ovlivňují rozvoj osobnosti dítěte. Jsou zde popisována teoretická východiska výchovy a vzdělávání v rodině se zřetelem na její funkce a výchovné styly a její současné projevy v mateřské škole. Dále je věnována pozornost spolupráci rodiny a mateřské školy při výchově a vzdělávání dítěte. V praktické části se bakalářská práce věnuje výzkumu, který je zaměřen na zjištění, o jaké formy spolupráce jeví rodiče zájem a jak ji hodnotí. Analyzuje, jaké formy spolupráce jsou realizovány a jaký přínos pro dítě mají z pohledu rodičů i z pohledu mateřské školy.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the theme "Cooperation kindergarten Chotikov and family." The theoretical part deals with the various factors that affect the child's personality development. There are described theoretical basis of education in the family with respect to its functions and educational styles and its contemporary manifestations in kindergarten. It also pays attention to cooperation family and kindergarten in the upbringing and education of the child. In the practical part is thesis devoted to the research, which is focused on the discovery of what appear to be a form of cooperation interesting for parents and how they evaluate it. It analyzes what forms of cooperation are implemented and what the benefits are for the child from the parents perspective and from the perspective of kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spoluprace MS Chotikov a rodiny, bakalarska prace, Lenka Polivkova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Polivkova VP.pdfPosudek vedoucího práce952,18 kBAdobe PDFView/Open
Polivkova OP.pdfPosudek oponenta práce617,05 kBAdobe PDFView/Open
Polivkova O.pdfPrůběh obhajoby práce326,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.