Název: Logopedická prevence v mateřských školách v Plzni
Další názvy: Speech prevention in nursery schools in Pilsen
Autoři: Čejková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Oponent: Podpera Milan, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24472
Klíčová slova: děti;mateřská škola;logopedie;primární prevence;řeč;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: children;nursery school;speech therapy;primary prevention;speech;communication
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Logopedická prevence v mateřských školách v Plzni. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je na počátku objasněna ontogeneze řeči, její podmínky a také podpora přirozeného vývoje. Následující kapitola charakterizuje narušenou komunikační schopnost, její příčiny a kategorie, zaměřuje se také na doporučení učitelům pracujícím s žáky s narušenou komunikační schopností. V další části je obecně charakterizována organizace logopedické péče v České republice a úloha logopedického asistenta. Poslední úsek teoretické části se věnuje logopedické prevenci v mateřské škole, popisuje logopedické vyšetření a logopedickou prevenci jako součást práce učitelky v mateřské škole. Praktická část obsahuje výzkumné šetření prováděné pomocí kvantitativního výzkumu. Hlavním cílem bylo zjistit a popsat stav logopedické prevence v mateřských školách v Plzni, což se podařilo splnit. Do dotazníkového šetření se zapojilo 13 soukromých a státních mateřských škol, ze kterých se navrátilo celkem 40 dotazníků. Praktická část obsahuje všechna získaná data a jejich vyhodnocení. Logopedická prevence není prováděná ve všech třídách, i přes zjištění, že do mateřských škol dochází velké množství dětí s narušenou komunikační schopností.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the thesis is Speech prevention in nursery schools in Pilsen. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is explained at the beginning of ontogenesis, its conditions and also support natural development. The following section describes the communication disorder, its causes and categories, but also focuses on recommendations of teachers working with pupils with impaired communication skills. The next section is generally characterized by the organization of speech therapy in the Czech Republic and the role logopedical assistant. The last section of the theoretical part of speech therapy prevention in kindergarten, describes speech therapy and speech testing as part of prevention work of kindergarten teachers. The practical part contains the research conducted quantitative research. The main objective was to identify and describe the status of speech therapy prevention in nursery schools in Pilsen, which was fulfilled. Do questionnaire survey involved 13 private and state nurseries, from which a total of 40 returned questionnaires. The practical part contains all the data and their interpretation. Speech prevention is not implemented in all classes, despite the finding that kindergartens there is a large number of children with a communication disorder.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.Martina Cejkova_Logopedicka prevence v materskych skolach v Plzni.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejkova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce252,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejkova OP0001.pdfPosudek oponenta práce103,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cejkova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce19,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24472

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.