Title: Logopedická prevence v mateřských školách v Plzni
Other Titles: Speech prevention in nursery schools in Pilsen
Authors: Čejková, Martina
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Referee: Podpera Milan, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24472
Keywords: děti;mateřská škola;logopedie;primární prevence;řeč;komunikace
Keywords in different language: children;nursery school;speech therapy;primary prevention;speech;communication
Abstract: Tématem bakalářské práce je Logopedická prevence v mateřských školách v Plzni. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je na počátku objasněna ontogeneze řeči, její podmínky a také podpora přirozeného vývoje. Následující kapitola charakterizuje narušenou komunikační schopnost, její příčiny a kategorie, zaměřuje se také na doporučení učitelům pracujícím s žáky s narušenou komunikační schopností. V další části je obecně charakterizována organizace logopedické péče v České republice a úloha logopedického asistenta. Poslední úsek teoretické části se věnuje logopedické prevenci v mateřské škole, popisuje logopedické vyšetření a logopedickou prevenci jako součást práce učitelky v mateřské škole. Praktická část obsahuje výzkumné šetření prováděné pomocí kvantitativního výzkumu. Hlavním cílem bylo zjistit a popsat stav logopedické prevence v mateřských školách v Plzni, což se podařilo splnit. Do dotazníkového šetření se zapojilo 13 soukromých a státních mateřských škol, ze kterých se navrátilo celkem 40 dotazníků. Praktická část obsahuje všechna získaná data a jejich vyhodnocení. Logopedická prevence není prováděná ve všech třídách, i přes zjištění, že do mateřských škol dochází velké množství dětí s narušenou komunikační schopností.
Abstract in different language: The theme of the thesis is Speech prevention in nursery schools in Pilsen. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is explained at the beginning of ontogenesis, its conditions and also support natural development. The following section describes the communication disorder, its causes and categories, but also focuses on recommendations of teachers working with pupils with impaired communication skills. The next section is generally characterized by the organization of speech therapy in the Czech Republic and the role logopedical assistant. The last section of the theoretical part of speech therapy prevention in kindergarten, describes speech therapy and speech testing as part of prevention work of kindergarten teachers. The practical part contains the research conducted quantitative research. The main objective was to identify and describe the status of speech therapy prevention in nursery schools in Pilsen, which was fulfilled. Do questionnaire survey involved 13 private and state nurseries, from which a total of 40 returned questionnaires. The practical part contains all the data and their interpretation. Speech prevention is not implemented in all classes, despite the finding that kindergartens there is a large number of children with a communication disorder.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.Martina Cejkova_Logopedicka prevence v materskych skolach v Plzni.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Cejkova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce252,66 kBAdobe PDFView/Open
Cejkova OP0001.pdfPosudek oponenta práce103,26 kBAdobe PDFView/Open
Cejkova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce19,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.