Název: Záškoláctví na středních školách v Klatovech
Další názvy: Truancy in tne Secondary Schools in the town of Klatovy
Autoři: Weise, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kocurová Marie, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24474
Klíčová slova: záškoláctví;poruchy chování;sociálně patologické jevy;faktory vedoucí k záškoláctví;četnost záškoláctví;postoje rodičů;povědomí studentů o následcích záškoláctví.
Klíčová slova v dalším jazyce: absenteeism;truancy;behaviour disorder;social pathological phenomenon;factors leading to truancy;frequency of absenteeism;parental attitudes;students' awareness of the consequences of truancy.
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je ,,Záškoláctví na středních školách v Klatovech". Záškoláctví je závažnou poruchou chování, která ovlivňuje budoucnost studentů. Toto jednání spadá do sociálně patologických jevů a jeho příčiny nejsou bohužel vždy jasné. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, proč studenti chodí za školu. Zda se jedná více o chlapce či dívky a zda za jejich chováním stojí například: rozchod rodičů, šikana, alkohol, strach ze zkoušení či strach z učitelů. Jaký má záškoláctví dopad na studijní výsledky a zda jsou si studenti vědomi jeho následků. Zaměřila jsem se na střední školy v Plzeňském kraji, městě Klatovy, ve kterém se nachází 4 střední školy. Pokouším se zjistit faktory, které vedou studenty k záškoláctví, četnost záškoláctví, postoje rodičů a povědomí studentů o následcích záškoláctví. K provedení výzkumu u žáků jsem použila metodu anonymního dotazníku vlastní konstrukce a dále metodu volného rozhovoru s výchovnými poradci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dealing with absenteeism at high schools in Klatovy, Pilsen Region. Absenteeism is a serious behaviour disorder influencing the future of students. This kind of behaviour is considered to be a social pathological phenomenon and its causes are not always clear. The aim of this thesis is to find out why students "cut school". Whether truancy is more problem of boys or girls and whether students are truant for example because of family issues, bullying, alcohol, fear of testing or fear of some teachers. And further how "cutting school (skipping lessons)" influences study results of the students and whether those students are aware of the consequences of absenteeism. The thesis is focused on high schools in the town of Klatovy, Pilsen region. There are four high schools concerned. The objective is to identify the factors that lead students to truancy, frequent absenteeism, parental attitudes and students' awareness of the consequences of truancy. The research was conducted through an anonymous questionnaire of own design. And further through the method of free interview with educational advisors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela _Weise - BP - 2016.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Weise VP0001.pdfPosudek vedoucího práce126,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Weise OP0001.pdfPosudek oponenta práce426,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Weise O0001.pdfPrůběh obhajoby práce23,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24474

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.