Title: Sociologie politiky - Etnografický výzkum celostátní politické strany na krajské úrovni - komparace dvou politických stran.
Other Titles: Sociology of Politics - Ethnographic Research in Political Party at the Regional Grade - Comparison of two Political Parties.
Authors: Kala, Petr
Advisor: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24614
Keywords: sociologie politiky;moc;motivace;gender;oligarchie;rozhodovací pravomoc;česká republika;politická strana;etnografie;elity;věk;sociální politika;sociální změna
Keywords in different language: sociology of politics;power;motivations;gender;oligarchy;decision-making;czech republic;political party;ethnography;elites;age;social policy;social change
Abstract: Diplomová práce se snaží o propojení dvou disciplín - sociologie a politiky. Hlavním cílem práce je rozkrytí mechanismů fungování vybrané politické strany na komunální úrovni a také, jak v tomto prostředí fungují mocenské struktury. Mezi vybrané aspekty spojené s politickým životem autor zařazuje motivy vstupu do politiky, gender a také moc, která je později propojena s teorií oligarchizace. Dalším důležitým kritériem v této práci je věk. Autor se snaží najít odpověď na otázku, zda spolu souvisí věk a výše rozhodovacích pravomocí v politickém prostředí. Celý výzkum je založen na kvalitativních metodách. Šetření je doplněno o kvantitativní data vývoje kandidátních listin (rozmístění kandidátů na kandidátních listinách a jeho proměna).
Abstract in different language: This thesis is trying to connect two disciplines - sociology and politics. The main aim is to unveal the mechanisms of the functioning of the selected political party on municipal level, and as well to detect the power structures existing in this milieu. The theoretical part of the paper is focusing on selected aspects connected with political life. They are the motivations to join politics in general, gender aspects, and also the question of power. This last aspect is later discussed under the view-angle of oligarchisation. Other important aspect, the author is dealing with, is the age. The question whether there could be found the relationship between the age and the position in the hierarchy of decision-making. The whole research is based on qualitative methods. The survey is complemented by quantitative data drawn from the development of candidate lists (the presence of the subjects on the candidate list and their positioning there).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kala_Petr_DP_2016.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Kala (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce41,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kala _ posudek-oponenta.docPosudek oponenta práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kala.JPGPrůběh obhajoby práce97,18 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.