Title: Migrace a zdraví: situace českých migrantů ve Velké Británii
Other Titles: Migration and Health: The Case of Czech Migrants in Great Britain
Authors: Kuntová, Michaela
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24615
Keywords: migrace;zdraví;migrace a zdraví;transnacionální sítě;zdraví migrantů;efekt zdravého migranta;přístup ke zdravotní péči
Keywords in different language: migration;health;migration and health;transnational networks;the health of migrants;healthy migrant effect;access to health care
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem migrace a zdraví. Výzkumným cílem je zmapování situace týkající se zdraví českých migrantů ve Velké Británii, jejich péče o zdraví, formální a neformální zdravotní péči a faktory mající vliv na využívání formální zdravotní péče. Pozornost je také věnována jednání v rámci transnacionálních sítí. Ve výzkumu je použito paralelního smíšeného designu. Použitými metodami jsou dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory. Výsledky potvrzují selektivní výběr migrace, dle kterého se do migračního procesu zapojují zdravější jedinci. Nejdůležitějšími faktory mající vliv na využívání formální zdravotní péče jsou úroveň anglického jazyka, zkušenost se zdravotním systémem v zemi původu a socializace do modelu péče o zdraví.
Abstract in different language: This thesis deals with the theme of migration and health. The aim is to analyze the situation regarding the health of Czech migrants in the UK. Mainly their way of health care, using formal and informal health care and the factors influencing the use of formal health care. Also, the research is focused on the health behavior within transnational networks. I use convergent parallel mixed methods design. The research methods are questionnaire and semi- structured interviews. The results confirm the hypothesis of selective migration, according to which the migration process involved healthier individuals. The most important factors of the use of formal health care as the fluency in English, experience with the health care system in the Czech Republic and socialization into the model of health care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuntova_Michaela_DP_2016.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kuntova_vp.pdfPosudek vedoucího práce109,95 kBAdobe PDFView/Open
Kuntova_posudek-oponenta.docPosudek oponenta práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kuntova.JPGPrůběh obhajoby práce124,46 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.