Title: Britská koloniální politika a mahdismus v Súdánu (1881-1898)
Other Titles: The British colonial politics and mahdism in Sudan (1881-1898)
Authors: Benešová, Kateřina
Advisor: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24653
Keywords: Súdán;anglo-egyptský Súdán;invaze;britská koloniální politika;britské zahraničí politika;mahdistické války;válka dervišů;anglicko-súdánská válka;okupace;mahdíjja;mahdismus;Al-Mahdí;Muhammad Ahmad;chalífa Abdullah;Gordon Paša;Chartúm;bitva u Omdurmanu;bitva u Abu Klea;expedice Hickse Paši;nilská expedice;otrokářství;pouštní železnice
Keywords in different language: Sudan;anglo-egyptian Sudan;invasion;british colonial politics;british foreign affairs;mahdist war;war of dervishs;anglo-sudan war;occupation;mahdiyya;mahdism;Mahdi;muhammad ahmad;Khalifa Abdullah;Gordon Pasha;Khartoum;battle of Omdurman;battle of Abu Klea;nile expedition;slave trade;desert railway
Abstract: Diplomová práce pojednává o klíčových událostech v britské zahraniční politice v Súdánu v letech 1881-1898. Soustřeďuje se na mahdistické hnutí, islámskou společnost a jejich hodnoty a na konflikt Británií a Egypta s mahdisty. Zkoumává důvody vzniku mahdistického hnutí a jeho vliv na súdánský stát. Analyzuje historické události v chronologickém pořadí, včetně klíčových expedicí a bitev a popisuje akce a osudy několika hlavních vojensko-politických vůdců konfliktu, například mahdistických lídrů Muhammada Ahmada Mahdího a chalífu Abdullaha a britských politiků a generálů: Charlese Gordona pašu a jeho hrdinskou obranu Chartúmu, sidara Kitchenera velitele bitvy u Omdurmanu a také sira Evelyna Baringa lorda Cromer, hlavního představitele britské administrativy v Káhiře. Části práce zkoumávají vliv britsko-súdánských válek na britskou politiku a postavení Británie mezi ostatními koloniálními velmocemi ve východní Africe.
Abstract in different language: The master thesis describes the key moments of British Foreign Policy in Sudan in years 1881-1898. It focuses on Mahdist movement, it´s Islamic society and values and on the conflict Britain and Egypt with Mahdists. It tackles the reasons for foundation of Mahdist movement and it is influence on Sudan state. It analyses historical events in chronological order, including the key expeditions and battles and it explores actions and fates of several key military-political leaders of the conflict, such as Mahdist leaders Muhammad Ahmad Mahdi and Khalifa Abdullah and British leaders General Charles Gordon and his heroic defence of Khartoum, Sidar Kitchener as the military leader of battle of Omdurman and also Sir Evelyn Baring Lord Cromer as the head of British administration in Cairo. Parts explore influence of British-Sudan wars on British politics and status of Britain among other colonial Powers in the East Africa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Benesova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
BENESOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce794,67 kBAdobe PDFView/Open
BENESOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
BENESOVA.pdfPrůběh obhajoby práce867,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.