Název: Československo-německé vztahy mezi lety 1945 až 1997 s ohledem na svazy vyhnanců a jejich roli
Další názvy: Czechoslovak-German relations between 1945 and 1997 with regard to associations of expellees and their role
Autoři: Štorková, Nela
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Oponent: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24670
Klíčová slova: československo-německé vztahy;sudetoněmecký landsmannschaft;odsun;česko-německá deklarace
Klíčová slova v dalším jazyce: czechoslovak-german relations;sudetendeutsche landsmannschaft;transfer;czech-german declaration
Abstrakt: Druhá světová válka a poválečný odsun Němců zanechal na vzájemných vztazích mezi Československem a Německem zásadní zlom. Přesídlení sudetští Němci z českých zemí byli nuceni se svou novou a těžkou rolí v nové, válkou zničené zemi, vypořádat. Proto začaly v Německu vznikat vyhnanecké svazy, jejichž cílem se stalo hájit a podporovat zájmy sudetoněmeckých obyvatel. Diplomová práce se zabývá analýzou česko-německých vztahů s ohledem na vyhnanecké spolky, působící v SRN. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit roli svazů vyhnanců v rámci formování československo-německých vztahů. S přihlédnutím k poválečnému odsunu Němců jsou analyzovány základní požadavky vyhnaneckých sdružení vůči Československu. Dalším cílem je vyzdvihnout základní mezníky ve vývoji československo-německých vztahů. Diplomová práce se tak snaží prohloubit studium česko-německých vztahů především z pozice jejich reflexe sudetoněmeckými organizacemi.
Abstrakt v dalším jazyce: The Second World War and the postwar evacuation of the Germans left an underlying turning point on the relationships between Czechoslovakia and Germany. Sudeten Germans relocated from the Czech countries were forced to deal with their new and difficult role in a new land destroyed by war. That is the reason why exilic associations whose goal was to defend and support the interests of the residents of the Sudetenland started to emerge in Germany. The Master's thesis engages with the analysis of the Czech-German relations with the consideration on the exilic associations acting in Germany. The main aim of the Master's thesis is to evaluate the role of the exilic associations within the frame of the formation of Czech-German relationships. The basic requirements of the exilic associations on the Czechoslovakia while taking the postwar evacuation of the Germans into account are analyzed. The next goal of the thesis is to highlight the basic milestones in the development of Czech-German relationships. The Master's thesis therefore attempts to deepen the studies of Czech-German relationships especially from the position of their reflection of Sudeten German organisations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vsetickova.pdfPlný text práce783,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VSETICKOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VSETICKOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce933,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VSETICKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24670

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.