Title: Československo-německé vztahy mezi lety 1945 až 1997 s ohledem na svazy vyhnanců a jejich roli
Other Titles: Czechoslovak-German relations between 1945 and 1997 with regard to associations of expellees and their role
Authors: Štorková, Nela
Advisor: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24670
Keywords: československo-německé vztahy;sudetoněmecký landsmannschaft;odsun;česko-německá deklarace
Keywords in different language: czechoslovak-german relations;sudetendeutsche landsmannschaft;transfer;czech-german declaration
Abstract: Druhá světová válka a poválečný odsun Němců zanechal na vzájemných vztazích mezi Československem a Německem zásadní zlom. Přesídlení sudetští Němci z českých zemí byli nuceni se svou novou a těžkou rolí v nové, válkou zničené zemi, vypořádat. Proto začaly v Německu vznikat vyhnanecké svazy, jejichž cílem se stalo hájit a podporovat zájmy sudetoněmeckých obyvatel. Diplomová práce se zabývá analýzou česko-německých vztahů s ohledem na vyhnanecké spolky, působící v SRN. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit roli svazů vyhnanců v rámci formování československo-německých vztahů. S přihlédnutím k poválečnému odsunu Němců jsou analyzovány základní požadavky vyhnaneckých sdružení vůči Československu. Dalším cílem je vyzdvihnout základní mezníky ve vývoji československo-německých vztahů. Diplomová práce se tak snaží prohloubit studium česko-německých vztahů především z pozice jejich reflexe sudetoněmeckými organizacemi.
Abstract in different language: The Second World War and the postwar evacuation of the Germans left an underlying turning point on the relationships between Czechoslovakia and Germany. Sudeten Germans relocated from the Czech countries were forced to deal with their new and difficult role in a new land destroyed by war. That is the reason why exilic associations whose goal was to defend and support the interests of the residents of the Sudetenland started to emerge in Germany. The Master's thesis engages with the analysis of the Czech-German relations with the consideration on the exilic associations acting in Germany. The main aim of the Master's thesis is to evaluate the role of the exilic associations within the frame of the formation of Czech-German relationships. The basic requirements of the exilic associations on the Czechoslovakia while taking the postwar evacuation of the Germans into account are analyzed. The next goal of the thesis is to highlight the basic milestones in the development of Czech-German relationships. The Master's thesis therefore attempts to deepen the studies of Czech-German relationships especially from the position of their reflection of Sudeten German organisations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vsetickova.pdfPlný text práce783,16 kBAdobe PDFView/Open
VSETICKOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
VSETICKOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce933,28 kBAdobe PDFView/Open
VSETICKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.