Title: Vizuální argumentace a její aplikace ve vybrané oblasti
Other Titles: Visual argumentation and its application in the selected area
Authors: Švaříčková, Simona
Advisor: Babůrková Květová Eliška, Mgr.
Referee: Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24685
Keywords: vizuální;argumentace;vizuální argumentace;vizuální persuaze;vizuální rétorika;vizuální obrazy;j.a.blair;l.groarke;reklama;reklama kouření;marlboro;lucky strike;toulminův model;karikatury;diagramy;billboardy
Keywords in different language: visual;argument;visual argumentation;visual rhetoric;visual persuasion;visual images;j.a.blair;l.groarke;advertising;smoking advertising;marlboro;lucky strike;toulmin model;cartoon;diagrams;billboards
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je rozšířit teorii vizuální argumentace i v českém kontextu (prostředí), protože se zatím s touto problematikou v ČR nikdo nezabýval. Dílčím závěrem je propojení teorie vizuální argumentace s komunikačními prvky argumentace a následná aplikace visuální argumentace ve vybrané oblasti. Vybranou oblastí je marketing tabákových společností a sociální marketing antitabákových společností. První část diplomové práce je spíše teoretická. Nejprve se zaměřuje na verbální argument na základě teorií E.S.Toulmina a D.J.O'Keefa. Dále se diplomová práce zabývá převážně vizuální argumentací, která se nejvíce opírá o myšlenky J.A.Blaira, L.Groarkeho, D.S. Birdsella a G. Roqueho. Nejdříve je důležité vysvětlit, co vlastně je vizuální argument a jeho samotné počátky. V další kapitole stojí za zmínku popis vizuálních elementů, které slouží k analýze vizuálních argumentů. Podstatná je také kapitola o klasifikaci vizuálních argumentů a v neposlední řadě je důležité objasnit vztah vizuálních argumentů s reklamou, jakými způsoby lze pomocí vizuálních argumentů apelovat na příjemce sdělení. V návaznosti na tuto kapitolu jsou popsány vizuální argumenty ve statických i dynamických prostředcích reklamy. První část je shrnuta do dílčího závěru. V druhé části je podstatné aplikovat teorii diplomové práce na vybranou oblast, kterou jsou již zmíněné reklamní kampaně tabákových a antitabákových společností. V návaznosti na to, je nejprve stručně popsaná jak historie reklamy kouření a problematika škodlivosti kouření, tak co vede k tomu, že se kuřák stane kuřákem. Zajímavé je zjištění, jak vypadá tabáková reklama dnes. Následuje obsáhlá kapitola zaměřená na analýzu konkrétních reprezentativních prvků, která je také shrnuta do dílčího závěru.
Abstract in different language: The main goal of the thesis is to extend the theory of visual argumentation in Czech environment. Nobody was dealing with this topic in Czech, until this time. Next important purpose is connection of the theory of visual argumentation with elements of argumentation in communication. The topic is applied on the marketing of tobacco industry and anti-tobacco initiative. First part of the thesis is mostly theoretical. Verbal argument theories of E.S.Tolumin and D.J.O'Keefe are concisely explained. Visual argumentation theories of J.A.Blair, L.Groarke, D.S. Birdsell and G. Roque are explained as well. The exact meaning of the visual argumentation and early ages of this theory are explained. Visual elements, which are used like a key for decryption of visual arguments are described. Classification of visual arguments and relation between visual arguments and advertisement industry are fixed in the further part of the thesis. Like a context to this chapter, visual arguments in static and dynamic advertising are described. In the second part, the theoretical part of the thesis is applied on advertising campaigns of tobacco and anti-tobacco companies. The history of tobacco advertising is briefly described, the noxiousness of smoking is explained and the smoking-addiction is elucidated. In the conclusion, there is a comprehensive chapter focused on analyzing specific advertising examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Bc.Simona Svarickova-Vizualni argumentace a jeji aplikace ve vybrane oblasti.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
svarickova_hanzelinova.pdfPosudek oponenta práce576,86 kBAdobe PDFView/Open
Svarickova_S.pdfPrůběh obhajoby práce514,98 kBAdobe PDFView/Open
svarickova_baburkovaKvetova (1).pdfPosudek vedoucího práce672,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.