Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČerná Jana, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPechmanová, Lucie
dc.contributor.refereeJirák Petr, Mgr.
dc.date.accepted2016-9-7
dc.date.accessioned2017-02-21T09:53:33Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T09:53:33Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier68116
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24710
dc.description.abstractPráce se věnuje analýze a komparaci dvou rozdílných přístupů k hledání jazyka společného všem lidem v období renesance a raného novověku. Tato snaha se projevuje ve dvou rozdílných stanoviscích, a sice jako snaha nalézt a obnovut dokonalý jazyk, tedy jazyk, kterým se mluvilo před zmatením jazyků, a pokusy o vytvoření univerzálního filozofického jazyka. Práce rámcově představuje rozdílné názory k této problematice. Je zde představeno myšlení například Dante Alighieriho, renesančních novoplatoniků, Francise Bacona, René Descarta, Jana Ámose Komenského nebo Gottfreida Wilhelma Leibnize. Závěr práce je věnován reflexi těchto snah v dílech Thomase Mora, Hectora Saviniena Cyrana z Bergeracu a Johnatanna Swifta.cs
dc.format64 s. (131 840 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfilozofie jazykacs
dc.subjectrenesancecs
dc.subjectnovověkcs
dc.subjectdokonalý jazykcs
dc.subjectuniverzální jazykcs
dc.subjectnovoplatonismuscs
dc.subjecthermetismuscs
dc.subjectprisca sapientiacs
dc.subjectkombinatorikacs
dc.titleRenesanční a novověké snahy o nalezení dokonalého jazykacs
dc.title.alternativeSearching the Perfect Language in the Renaissance and Modern Ageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis engages in analysis and comparison of two different approaches to searching one language for everyone. This effort is showed in two different attitudes, as searching of the perfect language, the language spoken before the confusion of the tongues, and as the attempt to create universal philosophical language. The thesis presents in outline the different opinions to this issue. There are presented the thoughts of Dante Alighieri, neoplatonics, Francis Bacon, René Descartes, John Amos Comenius or Gottfried Wilhelm Leibniz. The end of the thesis devoted to the reflection of this attempts in the literary works of Thomas More, Hector Savinien Cyrano de Bergerac a Johnathan Swift.en
dc.subject.translatedphilosophy of languageen
dc.subject.translatedrenaissanceen
dc.subject.translatedmodern ageen
dc.subject.translatedperfect languageen
dc.subject.translateduniversal languageen
dc.subject.translatedneoplatonismen
dc.subject.translatedhermeticismen
dc.subject.translatedprisca sapientiaen
dc.subject.translatedcombinatoricsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pechmanova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
pechmanova_cerna.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
pechmanova_jirak.pdfPosudek oponenta práce178,84 kBAdobe PDFView/Open
Pechmanova Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce73,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.