Název: Duchovní hudba českého baroka a Lamentationes Jeremiae Prophetae Jana Dismase Zelenky z hlediska hudební interpretace
Další názvy: The Czech baroque spiritual music and Lamentationes Jeremiae Prophetae by Jan Dismas Zelenka from the music interpretation point of view
Autoři: Mikulková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2475
Klíčová slova: baroko;Jan Dismas Zelenka;Lamentationes Jeremiae Prophetae;duchovní hudba v Čechách
Klíčová slova v dalším jazyce: baroque;Jan Dismas Zelenka;Lamentations of the Prophet Jeremiah;spiritual music in Bohemia
Abstrakt: Tato diplomová práce tedy přibližuje duchovní hudbu v Čechách, hudebního skladatele Jana Dismase Zelenku a o jeho hudební dílo Lamentationes Jeremiae Prophetae. Kapitola jedna se ve své první části vyjadřuje k duchovní hudbě z pohledu české hudební vědy. Zabývá se problematikou termínu barok a periodizací českého baroka. V kontextu s periodizací nabízí pohled dvou hudebních badatelů, Jana Racka, Jiřího Sehnala či nejnovější studie Jaroslava Smolky. Tato kapitola se věnuje též náboženské situaci v Čechách, jenž vytváří podmínky pro hudebně-liturgický provoz v českém prostředí. A poslední částí této kapitoly je ukázka hudebních forem duchovní hudby a popsání těchto forem, jež se dostaly na přední pozici hudebně-liturgického provozu. Jedná se o latinskou figurální chrámovou hudbu, která byla provozována prostřednictvím mší, nešpor či litanií. Jako součást hudebně-liturgického provozu se zde objevují též hudební formy jako oratorium, sepolkro a česká duchovní píseň. Kapitola dva rozebírá působení Jana Dismase Zelenky u drážďanského královského dvora a poukazuje na jeho hudební kariéru za vlády především sasko-polského krále Augusta II. Silného. Poukazuje na situaci, ve které se stal součástí politické situace u dvora a na jeho ekonomické ocenění jako kontrabasisty a skladatele vokální chrámové hudby. Kapitola tři popisuje hudební dílo Jana Dismase Zelenky Lamentatio Jeremiae Prophetae a v kapitole čtyři navazuje na tento popis hudební analýzou Lamentatio č. 2 a Lamentatio č. 6.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with spiritual music in Bohemia, as well as with the composer Jan Dismas Zelenka and his composition Lamentationes Jeremiae Prophetae. Chapter 1 in its first part looks at the spiritual music from the point of view of Czech musicology. It is concerned with the term barok and the division of the Czech Baroque into periods. Together with the division into periods it offers the views of two musical research workers, Jan Racek and Jiří Sehnal, as well as the latest study by Jaroslav Smolka. This chapter also deals with the religious situation in Bohemia, which creates the conditions for the musical-liturgical service in the Czech background. The last part of this chapter is an extract of the musical forms of spiritual music and the description of these forms, which gained the front position in the musical-liturgical service. It is actually Latin figurative church music, that was played in the form of masses, vespers and litany. As a part of the musical-liturgical service there are also musical forms as oratorio, sepolcro and Czech sacred song. Chapter 2 is concerned with the musician Jan Dismas Zelenka at the Dresden Royal Court and it points out his musical career, particularly during the reign of the Saxon-Polish king August II. Silný. It also refers to the situation, in which he became a part of the political situation at the court and when he got the economical prize as a double-bass player and a composer of vocal church music. Chapter 3 describes the composition by Jan Dismas Zelenka Lamentatio Jeremiae Prophetae and the last chapter continues in the description through the musical analysis Lamentatio number 2 and Lamentatio number 6.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marie Mikulkova-Duchovni hubda ceskeho baroka a Lamentationes Jeremiae Prophetae Jana Dismase Zelenky z hlediska hudebni interpretace.pdfPlný text práce12,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mikulkova_posudek_DP_vedouciho_aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce403,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mikulkova_posudek_DP_oponent_bezdek.pdfPosudek oponenta práce338,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mikulkova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce467,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2475

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.