Název: 40 let Milevského dětského sboru a jeho význam pro život regionu
Další názvy: 40 years of Milevsko Childrenś Choir and its importance for the life of the region
Autoři: Koutníková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Frolík, Jiří
Oponent: Vimrová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2481
Klíčová slova: Vlastislav;Milevský ženský sbor;Milevský smíšený sbor;Milevský dětský sbor;zkoušky;výměnné koncerty;soustředění;sbormistryně
Klíčová slova v dalším jazyce: Vlastislav;Milevsko women´s choir;Milevsko mixed choir;Milevsko children's choir;rehearsals;exchange concerts;workshops;choirmaster
Abstrakt: Diplomová práce stručně reflektuje historii sborového zpěvu v Milevsku od roku 1862 až po současnost. Cílem je poskytnout informace o historii, vývoji a současném působení Milevského dětského sboru, seznámení s jeho vedením, průběhem jednotlivých zkoušek, účastí na kulturních akcích, největšími úspěchy sboru a jeho repertoárem. Práce je koncipována tak, aby systematicky rok od roku přiblížila uměleckou činnost Milevského dětského sboru. Sbor za celou svou uměleckou činnost, která trvá již čtyřicet let, uskutečnil stovky koncertů nejen u nás, ale i v zahraničí. Svými výkony se zařadil mezi nejlepší dětská tělesa na jihu Čech. Činnost sboru je samozřejmě podmíněna lidmi, v této práci je tedy nastíněna zásluha sbormistryně i osob, které se sborem spolupracovali. Součástí této práce je také soupis všech skladeb, které sbor nastudoval, fotodokumentace a na přiloženém kompaktním disku některé ze skladeb v podání Milevského dětského sboru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis briefly presents the history of choral singing in Milevsko from 1862 to the present. The aim of the work is not only to provide the information about the history, development and current work of Milevsko Children's Choir, but also to introduce its conductance, the course of every rehearsal, the choir´s participation in various cultural events, as well as its greatest achievements and the choir repertoir. The work is designed in order to describe the artistic activity of the choir systematically year by year. During its performing life, lasting for forty years, Milevsko Children´s Choir has given hundreds of concerts both in our country and abroad. The choir´s performance has ranked among the best children's bodies in South Bohemia. The choir activity certainly depends on people; that is why the present thesis deals with the merit of the conductor and the persons who have co-operated with the choir. This work also includes the list of all the songs rehearsed by the choir, the photographs, as well as the attached CD of some songs performed by Milevsko Children's Choir.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MDS.pdfPlný text práce14,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_koutnikova_vedouci_frolik.pdfPosudek vedoucího práce582,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mgr_koutnikova_oponent_vimrova.pdfPosudek oponenta práce788,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koutnikova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce126,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.