Název: ŠMEJDI Diskursní reprezentace seniorů na internetových diskusích v souvislosti s dokumentem Sylvie Dymákové Analýza diskursů stáří v reakcích na dokument Silvie Dymákové Šmejdi.
Další názvy: SCUMS Discourse Representation of Seniors in Internet Discussions related to Sylvie Dymáková Documentary
Autoři: Lederer, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24813
Klíčová slova: ageismus;stárnutí;diskurzivní analýza;fairclough;šmejdi;dymáková;internetové diskuse;prodejní akce;senior
Klíčová slova v dalším jazyce: ageism;ageing;discourse analysis;fairclough;scums;dymáková;internet discussions;sales presentation;senior
Abstrakt: Tato práce se zabývá tím, jak je konstruován diskurzivní obraz seniorů na internetových diskusích vztahujících se k filmu Silvie Dymákové Šmejdi. Za použití kritické diskurzivní analýzy dle Normana Fairclougha byly identifikovány dva hlavní diskurzivní repertoáry. První klade odpovědnost za kontroverze plynoucí z filmu více na stranu seniorů, ten jsem nazval mohou si za to sami, druhý je charakterizován empatičtějším přístupem diskutérů, kteří vnímají seniora v tomto kontextu jako oběť. Svá zjištění jsem vztáhl ke kritice konceptu aktivního stárnutí od Jaroslavy Hasmanové Marhánkové a dospěl k závěru, že se v rámci diskurzivních reprezentací seniorů objevují koncepty, které potvrzují její obavy z tvorby nových forem nerovností.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the manner in which the discourse representation of the seniors is created in Internet discussions related to Silvie Dymáková´s documentary Šmejdi (Scums). Using the Norman Fairclough´s discourse analysis there were two discourse repertoires identified. The first repertoire places responsibility for controversies ensuing from the movie more to the seniors, hence I labelled it they only have themselves to blame; the second repertoire is characterised by more emphatic approach of the debaters who within this context perceive the seniors as victims. I related my findings to the criticism of the active ageing concept that was voiced by Jaroslava Hasmanová Marhánková and I conclude that within the discourse representations of the seniors there occurred concepts which confirm Ms Marhánková´s concerns that new forms of inequalities are emerging.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lederer_Vladimir_bakalarska_prace_2016.pdfPlný text práce850,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lederer (vedouci).docPosudek vedoucího práce40 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lederer_oponent.docPosudek oponenta práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lederer.JPGPrůběh obhajoby práce131,04 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24813

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.