Title: Název práce: MĚSTSKÉ LÁZNĚ A MĚSTO
Other Titles: Urban Spa and City
Authors: Břicháčková, Adéla
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24821
Keywords: urbánní sociologie;město a fyzický prostor;anthony d. king;funkce veřejných budov;architektonická památka;chátrající budovy;městské lázně v plzni;bruno latour;teorie sítí aktérů;černá skříňka;procesy zviditelňování a zneviditelňování.
Keywords in different language: urban sociology;city and physical space;anthony d. king;function of public buildings;architectural sight;dilapidated buildings;urban spa in pilsen;bruno latour;actor-network theory;black box;hiding/unhiding processes.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na chátrající budovy v současném městě. Hlavním cílem je na příkladu bývalých městských lázní v Plzni poukázat na jejich transformaci - proces zviditelnění a zneviditelnění a na významné aktéry, kteří se na základě těchto dvou procesů podílejí na jejich současné podobě. Dále na existující vize s touto architektonickou dominantou, které jsou/nejsou naplňovány a na prozkoumání široké škály sociálních vazeb formovaných kolem této budovy. Teoretické ukotvení vystavuji na actor-network teorii, je zde využíváno především konceptů Bruna Latoura. Na základě jeho grafů jsou poté v analytické části popsáni významní aktéři podílející se na procesu zviditelnění či zneviditelnění plzeňských lázní a na základě myšlenek Anthonyho D. Kinga jsou představeny jejich funkce.
Abstract in different language: The theme of this thesis are dilapidated buildings in the contemporary city. Main objective of this bachelor work is to show the transformation of municipal spa of Pilsen - hiding/unhiding processes and important people who - based on these processes - have been involved in working on its current form. There will be also presented the visions of this building and if they were fulfilled or not and to examining wide spectrum of social networks forming around this building. Theory of this thesis is based on the actor-network theory so primarily there is used the concepts by Bruno Latour. In analatic part are used his diagrams for describing who important people participate on hiding/unhiding processes spa of Pilsen and on the basis of concept of Anthony D. King are introduced their functions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE FINAL VERSION.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Brichackova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce107,22 kBAdobe PDFView/Open
Brichackova_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Brichackova.JPGPrůběh obhajoby práce113,17 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.