Název: Čeští emigranti a Vánoční tradice
Další názvy: The Czech emigrant and Christmas tradition
Autoři: Dobrá, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24824
Klíčová slova: čeští emigranti;Vánoce;tradice a zvyky;identita;transnacionalismus;kulturní hybridita;globalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: czech emigrants;Christmas;traditions and customs;identity;transnacionalism;culture hybridity;globalization
Abstrakt: Bakalářská práce se zaobírá tématem českých emigrantských rodin a slavení Vánočních svátků. Cílem výzkumu je poukázat na vztah migrace a pojetí vánočních tradic a zvyků, konkrétně na modifikaci zvyků a tradic spojených s Vánocemi z pohledu původní a cílové země. Práce je teoreticky ukotvená skrze koncept identity, která je neustále ovlivňována různými faktory. Transmigrace, jež propojuje původní a cílovou zemi emigrantů. Koncept kulturní hybridity, který propojuje svět skrze lidskou interakci a prolínání jednotlivých kultur, a další koncepty. Výzkumná práce uchopuje "Vánoční identitu" českých emigrantů a hledá ovlivňující faktory modifikace. Výzkum je vystaven jako kvalitativní případová studie s kombinací narativního přístupu. Hlavní metodou sběru dat jsou postupné polo-strukturované rozhovory s rodinami českých emigrantů s malými dětmi. Rozhovory jsou prováděny s pomocí komunikačního programu Skype. Jako další zdroje dat slouží fotografie a emailová komunikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the topic of Czech emigrant families and the celebration of Christmas holiday. The aim of the research is to show the relationship between migration and the concept of Christmas traditions and customs. It specifically aims at the modification of customs and traditions associated with Christmas in terms of the original country and the country of destination. The work is theoretically embedded by the concept of identity, which is constantly influenced by various factors. Transmigration which connects the original country and the country of destination of the emigrants. The concept of cultural hybridity, which connects the world through human interaction and the blending of different cultures and other concepts. The research work deals with "Christmas identity," of the Czech emigrants and is looking for the influencing factors of the modification. The research is presented as a qualitative case study combined with narrative approach. The main method of data collection are sequential semi-structured interviews with the Czech emigrant families with small children. Interviews are conducted with the help of a communication program Skype. Other data sources that are used are photos and e-mail communications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_dobra_2016.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobra_oponent.pdfPosudek oponenta práce134,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobra_ved.pdfPosudek vedoucího práce112,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobra.JPGPrůběh obhajoby práce134,07 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24824

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.