Title: Utváření identity zdravotně postižených jedinců prostřednictvím chráněné dílny
Other Titles: Handicapped people´s way of shaping their identity in sheltered workshop
Authors: Pavlíčková, Lucie
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24839
Keywords: chráněná dílna;zdravotní postižení;práce;identita;integrace;stigma
Keywords in different language: sheltered workshop;disability;work;identity;integration;stigma
Abstract: V bakalářské práci se zabývám chráněnou dílnou, která zaměstnává občany zdravotně postižené, čímž jim dává určitý standard a zbavuje je deviace ve společnosti a stigmatizace na trhu práce. Hlavním cílem je zjistit, jakou roli hraje chráněná dílna při vytváření identity zdravotně postižených zaměstnanců. Kvalitativní výzkum je pojat jako případová studie jedné konkrétní firmy a jejich zaměstnanců. Data vychází z narativních a polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnavatelem firmy a s 9 zaměstnankyněmi, z čehož jsou 2 zaměstnankyně bez zdravotního omezení a 7 zaměstnankyň se zdravotním omezením. Dále vycházím z interních dokumentů, které jsem získala od dané firmy. Hlavním zjištěním je, že chráněná dílna pomáhá zdravotně postižením jedincům s překonáním jejich postižení. Práce ve firmě je pro jedince důležitá k tomu, aby si utvořili určitou identitu ve společnosti. Díky práci se zaměstnankyně sebeidentifikují, jako potřebné.
Abstract in different language: In bachelor thesis I deal with a sheltered workshop, which employes disabled people, gives them a standart and rid them of deviation and stigmatization on economic labour market. The keynote is to find out, which role plays the sheltered workshop during formation of the social identity by disabled people. Qualitative research is hold as a case study of one company and its employees. Data proceeds from a narrative and semi- structured interviews with employer of the company and with 9 jobholders, which 2 are without handicap and 7 are disabled. Then I take a base from internal data, which I got from the company. The main finding out is, that sheltered workshop helps people, who are disabled to overcome their handicap. Work in the sheltered workshop is very important, it helps to form the social identity. Thanks to this work, employees feels needfull.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavlickova_Lucie_2016.pdfPlný text práce315,14 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova_ved.pdfPosudek vedoucího práce111,61 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova 2016 posudek_oponentky.docxPosudek oponenta práce26,43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pavlickova.JPGPrůběh obhajoby práce87,23 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.