Název: Utváření identity zdravotně postižených jedinců prostřednictvím chráněné dílny
Další názvy: Handicapped people´s way of shaping their identity in sheltered workshop
Autoři: Pavlíčková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24839
Klíčová slova: chráněná dílna;zdravotní postižení;práce;identita;integrace;stigma
Klíčová slova v dalším jazyce: sheltered workshop;disability;work;identity;integration;stigma
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám chráněnou dílnou, která zaměstnává občany zdravotně postižené, čímž jim dává určitý standard a zbavuje je deviace ve společnosti a stigmatizace na trhu práce. Hlavním cílem je zjistit, jakou roli hraje chráněná dílna při vytváření identity zdravotně postižených zaměstnanců. Kvalitativní výzkum je pojat jako případová studie jedné konkrétní firmy a jejich zaměstnanců. Data vychází z narativních a polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnavatelem firmy a s 9 zaměstnankyněmi, z čehož jsou 2 zaměstnankyně bez zdravotního omezení a 7 zaměstnankyň se zdravotním omezením. Dále vycházím z interních dokumentů, které jsem získala od dané firmy. Hlavním zjištěním je, že chráněná dílna pomáhá zdravotně postižením jedincům s překonáním jejich postižení. Práce ve firmě je pro jedince důležitá k tomu, aby si utvořili určitou identitu ve společnosti. Díky práci se zaměstnankyně sebeidentifikují, jako potřebné.
Abstrakt v dalším jazyce: In bachelor thesis I deal with a sheltered workshop, which employes disabled people, gives them a standart and rid them of deviation and stigmatization on economic labour market. The keynote is to find out, which role plays the sheltered workshop during formation of the social identity by disabled people. Qualitative research is hold as a case study of one company and its employees. Data proceeds from a narrative and semi- structured interviews with employer of the company and with 9 jobholders, which 2 are without handicap and 7 are disabled. Then I take a base from internal data, which I got from the company. The main finding out is, that sheltered workshop helps people, who are disabled to overcome their handicap. Work in the sheltered workshop is very important, it helps to form the social identity. Thanks to this work, employees feels needfull.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavlickova_Lucie_2016.pdfPlný text práce315,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlickova_ved.pdfPosudek vedoucího práce111,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlickova 2016 posudek_oponentky.docxPosudek oponenta práce26,43 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pavlickova.JPGPrůběh obhajoby práce87,23 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24839

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.