Název: Vztah náboženství a globalizace
Další názvy: The relationship between religion and globalization
Autoři: Poloprutský, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24840
Klíčová slova: globalizace;glokalizace;náboženství;terorismus;náboženská hnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: globalization;glokalization;religion;terrorism;religion movements
Abstrakt: Práce se zabývá vztahem náboženství a globalizace. Globalizace je procesem, který je v posledních desetiletích velmi zjevný a nabírá na intenzitě. Náboženství jakožto kulturní součást na proces globalizace reaguje a přizpůsobuje se mu. Práce je výsledkem analýzy a komparace odborných textů, které se problematice globalizace, náboženství a jejich vzájemného vztahu věnují. Nejdříve je vysvětlena samostatně globalizace i náboženství. Další části se zaměřují na vzájemné působení těchto dvou fenoménů, toho jak se náboženství přizpůsobuje či vymezuje vůči globalizaci, jaký má vliv na jeho působení, či možnosti a překážky, které se spolu s globalizací objevují. Vzhledem k tomu, že globalizace v důsledku působí také na lokální úrovni, na kterou se musí adaptovat, je zde popsán i pojem globalizace. Závěrem je uvedeno několik případových studií, které se zabývají působením náboženských hnutí, jenž jsou nedílnou součástí samotných náboženství. Několikrát je též zmíněna i důležitá extremistická dimenze náboženských hnutí, terorismus.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the ralitonship between religion and globalisation. Globalisation is process, which proved itself intensively, in last decade. The religion as a part of globalization react on it and adapt. This thesis comes from analysis and comparation of technical texts, which are devoting to a issues of globalisation, religion and their common coexistence. At first is explained the globalisation itself and religion as well. Other parts focuse on mutual effect of both phenomenons. How the religion adapt or delimit in relation to globalisation, what is the impact on, choices and hindrances that appear in hand with globalisation. In view of the fact that globalisation causes at local level on that it has to adapt. There is also described the term "globalisation". In the end of Bachelor thesis are several case studies that are dealing with religion movements. Religion movements are integral to religions. There is also mentioned one important extremistic dimension of religion movements, and that is terorism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jakub Poloprutsky.pdfPlný text práce665,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poloprutsky (vedouci).docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Poloprutsky Jakub_oponent.docPosudek oponenta práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Poloprutsky Jakub.JPGPrůběh obhajoby práce128,55 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24840

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.