Title: Vývoj dámské módy v českých zemích mezi léty 1930-1945 v zahraničním kontextu
Other Titles: Development of Women´s Fashion in the Czech Lands in the International Context, 1930-1945
Authors: Skálová, Štěpánka
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Šisler Filip, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24915
Keywords: móda;oděv;oděvní průmysl;první republika;druhá světová válka;30. léta;40. léta;emancipace;československo;žena
Keywords in different language: fashion;wwii;first republic;style;1930s;1940s;emancipation;clothing;czechoslovakia;woman
Abstract: Práce se zabývá vývojem dámské módy v českých zemích mezi léty 19301945 se zaměřením na ženy středních vrstev. Tento proces je průběžně porovnáván se zahraničím, obzvláště s Francií, Velkou Británií, Spojenými státy americkými a Německem. Tato státní uskupení měla vliv nejen na země české, nýbrž se ovlivňovala i mezi sebou navzájem. Zároveň není opomínán historický kontext, obzvláště politická, hospodářská a ekonomická situace, neboť i tyto faktory měly na módu jako takovou zančný vliv. Pro uvedení do tématu a lepší pochopení souvislostí je zde krátce zmíněn konec 1. světové války, díky němuž se mohla naplno projevit ženská emancipace. Následuje nástin 20. let, který mapuje rozvíjení onoho zrovnopravňování, které se zřetelně projevovalo právě na stylu a způsobu odívání, neboť se ve velkém přejímaly maskulinní prvky a nastala tak éra zkracování. Díky tomuto úseku je pak pochopitelné, proč se ve 30. letech navracela do odívání ženskost. První polovina třetí dekády byla výrazně poznamenána Velkou hospodářskou krizí, kvůli níž bylo šetření na denním pořádku. V rámci úspor se však vyvinuly nové materiály či způsoby zhotovování ošacení. Od základu se změnila ideální linie těla,šatů i myšlení. Když se ekonomika v půli 30. let konečně vzchopila, začala se zas v Německu a Itálii radikalizovat politika, což zapříčinilo 2. světovou válku. Díky ní se vzedmula nová vlna emancipace. Silueta opět prošla výraznou změnou a do módy opět zavítaly pánské prvky, které tentokrát tvořily kontrast k přetrvávající ženskosti. Nedostatek byl ve válečné době takový, že se nejenom v zemích českých zaváděl přídělový systém. Druhoválečné období se neslo ve znamení přešívání, náhražkových materiálů a případně i skrytého odporu v podobě vlasteneckých oděvních prvků. Konec války a její dozvuky jsou druhým hraničním bodem této práce.
Abstract in different language: The work deals with the development of women's fashion in the Czech lands between the years of 1930-1945 focusing on the women of the middle classes. This process is continually compared with foreign countries, especially France, Great Britain, the United States of America and Germany. This state of clusters should influence not only on the Czech lands, but also influence each other. At the same time, the historical context is not marginalized, especially in political and economic situation, since these factors have considerable effect on fashion. For better understanding the context, there is briefly mentioned the end of the Great War thanks to which the women's emancipation could occur. The following is an outline of the 1920s, which charts the development of equalization that is clearly showed up on the style and manner of dress, as in large adoption of the masculine elements. The second decade of 20th century we can call era of shortening. All these aspects are the reason of returning the feminity in the fashion. The first half of the third decade was significantly marked by the great depression. However, there have developed new materials or methods of making clothing. Fundamentally, the ideal line of the body changed. When the economy in the mid-30s finally rallied, there began radicalized policy in Germany and Italy, which caused WWII. Thanks to WWII a massive new wave of emancipation occurred. Silhouette once again underwent a significant change and men's elements were implemented again, which this time were a contrast to the persistence of femininity. WWII bore the sign of alteration, substitute materials and, where applicable, the hidden resistance in the form of patriotic clothing. The end of the war and its repercussions are the second border point of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_prace_Skalova_HOTOVO.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
SKALOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce800,86 kBAdobe PDFView/Open
SKALOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce949,83 kBAdobe PDFView/Open
SKALOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.