Title: Matriarchální společnost v neolitu
Other Titles: Matriarchal society in Neolithic
Authors: Czimprichová, Dominika
Advisor: Budil Ivo, Prof. RNDr. Ph.D.,DSc.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24918
Keywords: matriarchát;matriarchát v neolitu;matrilinearita;ženská božstva;bohyně;mateřské právo;j. j. bachofen;marija gimbutasová;james mellaart;çatal hüyük;ian hodder
Keywords in different language: matriarchy;matriarchy in neolit;matrilinelity;female deities;goddess;mother law;j. j. bachofen;marija gimbutas;james mellaart;çatal hüyük;ian hodder
Abstract: Cílem této bakalářské práce je shrnout vývojový konstrukt matriarchální teorie s pozdějším kritickým zhodnocením. V první části bakalářské práce je představen názorový vývoj od sedmnáctého století po současnost s důrazem na teze J. J. Bachofena a jeho následovníků. V druhé kapitole je matriarchální teorie rozpracována na základě archeologických výzkumů převážně z neolitického naleziště v Çatal Hüyüku, kde působil James Mellart a Marija Gimbutasová. V závěrečné kapitole je představena kritika matriarchátu z pohledu současné vědy, na které se podílel hlavně Ian Hodder společně s odborníky z řad antropologů, etnologů či znalců náboženství.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to summarize evolving stucture of matriarchal theory with later critical evaluation. The first part of the bachelor thesis presents the ideological developments since the seventeenth century to the present, with emphasis on the thesis of J. J. Bachofen and his followers. The second chapter continues with matriarchal theory developed on the basis of archaeological research mainly from the Neolithic site of Çatal Hüyük, where worked James Mellart and Marija Gimbutas. The final chapter presents a critique of matriarchy in terms of contemporary science, which was mainly partake Ian Hodder, together with experts from anthropologists, ethnologists and specialist of religion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MatriarchalniSpolecnostVNeolitu.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
CZIMPRICHOVA - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce890,18 kBAdobe PDFView/Open
CZIMPRICHOVA - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
CZIMPRICHOVA.pdfPrůběh obhajoby práce1,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.