Title: Spojování kompozitních materiálů s kovem
Other Titles: Metal-to-composite joints
Authors: Bernardin, Petr
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24958
Keywords: spojování;kompozitní materiál;kov;lepené spoje;teorie poškození;módy porušení
Keywords in different language: connections;composites;metal;bonded joints;theories of failure;failure modes
Abstract: Tato disertační práce se zabývá možnostmi spojování kompozitních materiálů s kovy a obsahuje shrnutí dostupných způsobů realizace těchto spojů. V práci jsou podrobně analyzovány možnosti porušování lepených spojů a v návaznosti na nich také možnosti numerické simulace těchto spojů pomocí MKP. Práce obsahuje vzájemné srovnání všech zjištěných možností numerické simulace chování lepených spojů analýzou MKP a srovnání s jinými možnostmi predikce vlastností těchto spojů, například pomocí analytických výpočtů. Hlavní náplní práce je navržení metodiky pro predikci chování lepených spojů, která měla sloužit pro potřeby konstrukčních návrhů funkčních celků obsahujících lepené spoje. Výstupem práce jsou široce platná doporučení pro návrh lepených spojů dříve zmíněných materiálů s ohledem na typ spoje, geometrii spoje, druh a způsob zatěžování. Konkrétně byly nalezeny parametry popisující chování lepených spojů zatěžovaných podle základních módů porušení, které jsou využitelné pro predikci únosnosti, pevnosti, či tuhosti těchto spojů při jejich konstrukčním návrhu. Získané poznatky byly směřovány především k možnému využití pro predikci chování při konstrukčním návrhu lepených spojů rotačních součástí zatěžovaných krutem, které by byly využitelné pro návrh náhonových hřídelí obráběcích strojů.
Abstract in different language: Composite materials are being used in different industrial fields, but also in everyday life. The number of applications in the machinery industry is also increasing very quickly. This places severe demands on the inter-part connections with parts of different material. Adhesive bonding is a suitable option for such joints. The first part of the work will describe the forms of failure present in bonded joints and in structures in general. The bonded joint can be design using the analytical calculation. For the purpose of numerical simulations, the proper finite-element model should be selected. There are many possibilities for bonded joint modelling. The modern methods take advantage of the analyses of the bonded joints using the finite elements method. This methods facilitate the idealization of the layer of the adhesive using widely available elements of finite element method. Another possibility is to use special features or models for evaluating the behaviour of bonded joints and the softening process. These features are using the principles of fracture mechanics, simplification of the cohesive behaviour and failure propagation. The acquired knowledge will be directed towards achieving a finite element analysis in the design of bonded joints usable for the transmission torque of the final shafts of machine tools. This work should contribute widely applicable recommendations for the design of the bonded joints of previously mentioned materials. Important factor that significantly affect the applicability of the results is the type of joint, the joint geometry, type and loading conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Bernardin_2016.pdfPlný text práce5,99 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Bernardin.pdfPosudek vedoucího práce197,23 kBAdobe PDFView/Open
posudky Bernardin.pdfPosudek oponenta práce236,01 kBAdobe PDFView/Open
zapis Bernardin.pdfPrůběh obhajoby práce579,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.