Název: Snoezelen, možnosti využití u klientů s mentální retardací
Další názvy: Snoezelen, opportunities of use for clients with mental retardation
Autoři: Cuchalová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Bucková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2499
Klíčová slova: Snoezelen;mentální retardace;ergoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: Snoezelen;mental retardation;occupational therapy
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na Snoezelen a jeho možnosti využití u klientů s mentální retardací. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána historie, přístupy a cíle Snoezelenu. Dále jsou zde popsány druhy Snoezelenů a výčet základních pomůcek, které se zde mohou nacházet. V další části jsou uvedeny informace o mentální retardaci, její diagnostika a rozdělení. V praktické části je nejprve popsán Snoezelen ve dvou zařízeních sociální péče a dále je praktická část věnována kazuistickému setření klientů absolvující terapie ve výše zmíněných Snoezelenech. Dále je pomocí dotazníkového šetření zjištění přítomnosti Snoezelenů v zařízeních sociálních služeb v celé České republice a využití v ergoterapii.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is specialized to Snoezelen and its opportunities of use for clients with mental retardation. This thesis is dividend into two parts, the theoretical and the practical. There is a presciption of history, approaches and purposes of Snoezelen in the theoretical part. Next, there are kinds of Snoezlens and list of basic helds that can be used there. In the next part, there are mentioned informations about mental retardation, its diagnostics and division At first in the practical part,there are describtions of two Snoezelens rooms in social care organizations. Next, there are cases history of klients, who takes part in therapy in Snoezelen. Further, there is a questionnaire which investigate presence of Snoezelen rooms in the whole Czech republic and usage in Occupationa therapy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Snoezelen, moznosti vyuziti u klientu s mentalni retardaci.pdfPlný text práce8,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cuchalova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce838,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Cuchalova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce829,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba 001.jpgPrůběh obhajoby práce835,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2499

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.