Title: NEPLODNOST
Other Titles: Infertility
Authors: Römanová, Dominika
Advisor: Kašová Lucie, Mgr.
Referee: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25002
Keywords: alternativní metody léčby;asistovaná reprodukce;diagnostika;neplodnost;prevence;příčiny;psychosomatika
Keywords in different language: alternative treatment methods;assisted reproduction;diagnosis;infertility;prevention;causes;psychosomatics
Abstract: Předmětem této práce je neplodnost, která se stává poměrně častým problémem v mnoha českých rodinách. Jedná se o citlivé téma, které je složité nejen z hlediska medicínského a sociální, ale taktéž z hlediska psychologického. Nejvýznamnějším zdrojem informací v bakalářské práci, byly jak tištěné monografie zabývající se problematikou neplodnosti, tak elektronické články věnující se životnímu stylu, zdraví, psychosociálním ovlivňujícím faktorům nebo například ještě výživě. Plodnost ovlivňuje mnoho složek, nejčastěji to jsou: nezdravý životní styl, stres a v neposlední řadě podle posledních výzkumů dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce. Teoretická část shrnuje fakta o lidské plodnosti a neplodnosti. Zároveň popisuje rizikové faktory a příčiny neplodnosti, stanovení diagnóz, či standardní postupy při léčbě neplodnosti a jejich rizika. Práce se dále zaměřuje na psychosomatiku a nelékařské metody, které lze při léčbě neplodnosti využít.  Praktická část je psána pomocí kvalitativního výzkumu za použití polostrukturovaného rozhovoru. Interview bylo vedeno zcela anonymně se dvěma respondentkami, které se léčily s diagnózou neplodnosti. Vše je zaměřeno především na s plodností související pocity a prožívání žen. V závěru práce jsou shrnuty získané a zanalyzované informace, porovnány s odbornou literaturou a výzkumy.
Abstract in different language: The subject of this thesis is infertility, which is becoming quite a common problem in many Czech families. It is a sensitive subject, which is complicated not only from medical and social points of view, but also in terms of psychology. The most important source of information in this thesis were printed monographs, dealing with infertility problematics, and also electronic articles, devoted to lifestyle, health, and psychosocial influencing factors, or e.g. also to nutrition. Fertility is affected by many factors, the most frequent ones being: unhealthy lifestyle, stress, and, last but not least, according to the latest research, long-term use of hormonal contraceptives. The theoretical part summarizes facts about human fertility and infertility. It also describes risk factors and causes of infertility, determination of diagnoses, or standard practices in infertility treatment and their risks. The thesis also focuses on psychosomatics and nonmedical methods that can be used in the infertility treatment. The practical part is based on a qualitative research, using a semi-structured interview. The interviews were conducted anonymously with two female respondents, who had been treated for infertility. Everything is focused mainly on fertility-related emotions and feelings of women. In the conclusion of the thesis, the collected and analysed data are summarized and compared with specialized literature and researches.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Romanova.pdfPlný text práce663,88 kBAdobe PDFView/Open
Romanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce961,28 kBAdobe PDFView/Open
Romanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Romanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce465,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.