Title: Potřeby žen u porodu
Other Titles: Needs of women at childbirth
Authors: Jeřábková, Daniela
Advisor: Ezrová Magdaléna, Mgr.
Referee: Kašová Lucie, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25017
Keywords: porod;uspokojení potřeb;porodnictví v české republice;porodní asistentka
Keywords in different language: labour;satisfaction of needs;obstetrics in czech republic;midwife
Abstract: Práce se zabývá potřebami žen u porodu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části, která je teoretická, se zabývám fyziologií porodu, endokrinologií porodu a psychologií porodu. Kapitola psychologie porodu zahrnuje prožívání žen a vysvětlení potřeb z psychologického hlediska. Druhou částí je kvantitativní výzkum , zaměřený na uspokojení potřeb žen u porodu a jejich priority v souvislosti s porodem. V závěru práce jsou navrženy doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with needs of women at labour. The thesis is divided into two parts. In the first part, which is theoretical, i deal with fyziology of labour, endocrinology of labour and psychology of labour. The chapter psychology of labour includes the experience of woman and explanation of needs from a psychological perspective. The second part is quantitative research focused on satysfying of needs of women at labour and their priorities in relation to a labour. In conclusion I porpose recomendations for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Daniela_Jerabkova_2016.pdfPlný text práce901,87 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce967,61 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce944,88 kBAdobe PDFView/Open
Jerabkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce444,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.