Title: Partner u porodu
Other Titles: Partner present at birth
Authors: Maršíková, Vendula
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Referee: Kašová Lucie, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25020
Keywords: partner u porodu;otec u porodu;porod;potřeby u porodu;psychosomatické problémy mužů
Keywords in different language: partner present at birth;presence of a man at the birth;labour;needs by childbirth;psychosomatic problems of a man associated with childbirth
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o problematice partnera u porodu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá filozofií přirozeného a lékařsky vedeného porodu, předporodní přípravou a její historií, potřeb u porodu z hlediska ženy i muže, emoční krizí při porodu, rolí muže u porodu, přítomností otce u porodu a psychosomatickými poporodními problémy muže. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum zaměřený na popis prožívání páru při společném porodu. Cíle práce jsou: popsat problematiku otce u porodu, popsat prožívání páru při společném porodu, zmapovat jak se pár k porodu připravoval, zjistit motivaci ženy a muže k přítomnosti otce porodu, popsat dojmy páru ze společně prožitého porodu, zmapovat přístup porodní asistentky k páru v průběhu porodu a zjistit jak společný porodní zážitek ovlivňuje další partnerský život.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with a dilemma of partner by childbirth. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on philosophy of natural and medically guided labour; antenatal preparation and its history; needs by childbirth from the woman's and man's point of view; emotional crisis by childbirth; the role of a man by the childbirth; presence of a man at the birth and psychosomatic problems of a man associated with childbirth. The practical part contains qualitative research focused on description of pair's experience during a shared childbirth. The aims auf the thesis are following: It's ment to be a description of the issue of the father's presence during the childbirth, the couple's experience made during the joint childbirth, the mapping of the couple's preparation for the childbirth, the ascertainment of the woman's and man's motivation for the father's presence during the childbirth, the description of the couple's impressions it has during the jointly experienced childbirth, the mapping of the midwife's behavior in accordance with the couple during the childbirth a the ascertainment of how the joint experience during the childbirth influences the further partnership.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce817,68 kBAdobe PDFView/Open
Marsikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce972,55 kBAdobe PDFView/Open
Marsikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce928,01 kBAdobe PDFView/Open
Marsikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce464,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.