Title: Obezita jako rizikový faktor chronických neinfekčních chorob
Other Titles: Obesity as a risk factor for chronic non-communicable diseases
Authors: Ibermajerová, Michaela
Advisor: Luhanová Lenka, MUDr.
Referee: Šafránková Zuzana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25040
Keywords: obezita;chronické neinfekční choroby;zdravý životní styl;nutriční terapeut;bariatrická chirurgie;dietoterapie;fyzioterapie;farmakoterapie
Keywords in different language: obesity;chronic non-infectious diseases;healthy lifestyle;dietician;bariatric surgery;diet therapy;physiotherapy;pharmacotherapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá obezitou. V bakalářské práci jsem se snažila poukázat na etiologii, možná rizika a komplikace obezity, základní diagnostiku, léčbu i prevenci. V praktické části jsem se zajímala o výskyt obezity v ČR. Zjišťovala jsem, kteří lidé jsou k obezitě náchylnější, či jak obyvatelé ČR dodržují zásady zdravého životního stylu a tím snižují prevalenci obezity. Ve výstupu do praxe jsem se snažila využít rad odborníků, a ve spolupráci s obezitoložkou MUDr. Lenkou Luhanovou, nutriční terapeutkou Bc. Martinou Korejčkovou, DiS, primářem chirurgického odd. FN Plzeň MUDr. Václavem Karnosem, fitness trenérem Markem Chladem a pacienty trpící obezitou, vytvořila edukační a motivační video pro ostatní obézní jedince, kteří se svoji váhou stále bojují.
Abstract in different language: This thesis deals with obesity. In the thesis I tried to point out etiology, potential risks and complications of obesity, primary diagnosis, treatment and prevention. In the practical part I was interested in the prevalence of obesity in the country. I investigated the people who are prone to obesity, and how the inhabitants of the Czech Republic adhere to the principles of a healthy lifestyle and thereby reduce the prevalence of obesity. In the output into practice, I tried to use the advice of experts, and in collaboration with Dr. obezitoložkou. Lenkou Luhanovou, nutritional therapist Bc. Martinou Korejčkovou, DiS, head of the surgical department. MD University Hospital Pilsen. Vaclavem Karnosem, fitness coach Markem Chladem and patients suffering from obesity has created educational and motivational video for other obese individuals who are still fighting their weight.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_ibermajerova_michaela.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Ibermajerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce990,43 kBAdobe PDFView/Open
Ibermajerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Ibermajerova_obhajba.pdfPrůběh obhajoby práce455,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.