Title: Použití ochranných pracovních pomůcek v práci všeobecné sestry včera a dnes
Other Titles: Using protective aids at nurses work yesterday and today.
Authors: Salzmanová, Alena
Advisor: Čadová Lucie, Mgr.
Referee: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25073
Keywords: ochranné pomůcky;hygiena;infekce;rukavice;ochranný oděv;rouškování;záření;rentgen;laser
Keywords in different language: protective equipment;hygiene;infection;glove;protective clothing;draping;radiation;x-ray;laser
Abstract: V bakalářské práci popisuji vývoj ochranných pracovních pomůcek, které v současnosti považujeme za samozřejmost. Vývoj těchto pomůcek byl logickým pokračováním historického vývoje medicíny se všemi úspěchy i prohrami, které k tomuto vývoji patří. Proto jsem v první části zařadila historický přehled. Ochranné pomůcky, jak sám název vypovídá, slouží k ochraně zdraví. Zdraví pracovníků ve zdravotnictví (a nejen sester) může být ohroženo různými vlivy. Proto je i tato práce rozčleněna na ochranu před infekcí, rentgenovým a laserovým zářením. Infekci je věnována největší část této práce, protože je tato problematika nejstarší, v průběhu věků zahubila velké množství lidí a ani dnes nelze infekční onemocnění a komplikace podceňovat. Rentgenové záření bylo objeveno přibližně před 120 lety. Jeho význam je velký, zdravotní rizika s ním spojená ale bohužel také. Naopak laserové záření se ve zdravotnictví využívá nejkratší dobu a riziko pro pacienta i obsluhu je díky bezpečnosti současných přístrojů jen malé.
Abstract in different language: In my BA thesis I describe the development of the protective equipment which we take for granted at present. Its development was a logical continuation of the historical development of medicine with all its successes and losses. That is why I include a historical overview in the first part. Protective equipment, as the name suggests, serves to protect one's health. Health of health care workers (and not only of nurses) can be threatened by different influences. Which is why my thesis is structured into protection against infection, X-ray and laser radiation. Most of the thesis is devoted to infection, as this issue is the oldest one, having killed a great number of people in the course of time and infectious diseases and infection related complications must not be underestimated at our times either. X-radiation was discovered approximately 120 years ago. Its importance is great, unfortunately, so are the risks connected with it. On the contrary, laser radiation has been used in health care for the shortest time and the risk both for the patient and for the personnel is rather small thanks to the safety of the currently used devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace ve formatu pdf.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
Salzmanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce973,85 kBAdobe PDFView/Open
Salzmanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Salzmanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce527,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.