Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s dekubitem
Other Titles: Nursing Care of Patients with pressure ulcers
Authors: Štěpánková, Jaroslava
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25076
Keywords: pacient;dekubitus;rizikové faktory;prevence;léčba;imobilita;soběstačnost;ošetřovatelská péče;edukace
Keywords in different language: patient;dekubitus;risk factors;prevention;treatment;imobility;self;sufficiency;nursing care;education
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o dva pacienty s dekubity. Teoretická část je věnována vzniku dekubitů, jejich klasifikaci, lokalizaci, prevenci vzniku proleženin i jejich léčbě. V praktické části je popsán průběh hospitalizace na interním oddělení u dvou vybraných nemocných s dekubity v časovém horizontu několika týdnů. Je popsána ošetřovatelská péče o tyto nemocné, stanoveny nejčastější ošetřovatelské diagnózy, popis rány je doplněn fotodokumentací. Nezbytnou součástí ošetřovatelské péče je edukace, která je uvedena v závěru práce. Tato edukace je zaměřena na polohování nemocných a edukaci o diabetické dietě.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on nursing care for two patients with decubitus. The theoretical part is devoted to formation decubitus, their classification, localization, prevention of pressure sores and their treatment. The practical part describes the process of several weeks hospitalization of the patients with decubitus in the department of internal medicine. There is description of the nursing care for these patients, determination the most frequent nursing diagnoses. Description of the wound is accompanied by photographs. A necessary part of nursing care is education which is mentioned in the conclusion. This education is aimed at positioning the sick patients and the diabetic diet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
Stepankova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Stepankova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Stepankova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce483,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.