Title: Ošetřovatelská péče o pacienty se stenózou karotidy
Other Titles: Nursing care of carotid stenosis patients
Authors: Veselá, Monika
Advisor: Berková Věra, Mgr.
Referee: Škorpil Jiří, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25081
Keywords: stenóza karotid;ateroskleróza;ošetřovatelská péče;kazuistika;edukace
Keywords in different language: carotid stenosis;atherosclerosis;nursing care;case report (casuistry);educational
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienty se stenózou karotidy. V teoretické části je popsána stručně anatomie a patofyziologie tepenného řečiště mozku. Dále zahrnuje informace o rizikovém faktoru, ateroskleróze a jejích důsledcích. Je zde zmíněna diagnostika a léčba patologického procesu na krčních tepnách, předoperační příprava, pooperační režim, ošetřovatelská péče a dispenzarizace. V praktické části popisuji dvě kazuistiky s vypracovaným edukačním plánem. Zaměřuji se zejména na průběh hospitalizace, poskytovanou ošetřovatelskou péči a péči o pacienta po propuštění. Praktickou část doplňuji o informační leták pro pacienty po karotické endarterektomii.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on nursing care about patients with carotid artery stenosis. In the theoretical part is briefly described anatomy and pathophysiology cerebral arterial bed. Further includes information about the risk factors of atherosclerosis and its consequences. There is mentioned diagnosis and treatment of pathological process in carotid surgery, preoperative preparation, postoperative regime, nursing care and dispensary. In the practical part I describe two case reports with elaborated educational plan. I focus in particular on the course of hospitalization, nursing care and patient care after discharge. The practical part is complemented by information leaflet for patients after carotid endarterectomy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Monika Vesela.pdfPlný text práce784,52 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce512,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.