Title: Využití prvků Bobath konceptu u centrálních paréz
Other Titles: Use of elements of Bobath concept by central paresis
Authors: Hrabyková, Andrea
Advisor: Zahradnická Ilona, Mgr.
Referee: Lippertová-Grünerová Marcela, Prof. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25098
Keywords: centrální paréza;bobath koncept;cévní mozková příhoda;ergoterapeutická intervence
Keywords in different language: central paresis;bobath concept;stroke;occupation therapy intervention
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou centrálních paréz z pohledu ergoterapie. Terapeutická intervence, která je založena na prvcích Bobath konceptu, je cílena přímo na cévní mozkovou příhodu. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly. První z nich pojednává o cévní mozkové příhodě. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou tématiku, věnuje se především ergoterapeutické intervenci dle jednotlivých stadií CMP. Z hlediska klinických příznaků onemocnění je hlavní důraz kladen na poruchy motorických a senzorických funkcí. Druhá část pojednává o Bobath konceptu, jeho historii, základních předpokladech a cílech. Dále se zabývá analýzou lidského pohybu, klíčovými aspekty klinické praxe a předkládá souhrnný popis technik, které jsou v tomto konceptu používány. Praktická část se zaměřuje především na terapii paretické horní končetiny a její zapojením do funkční aktivity. Výzkum je zaznamenán prostřednictvím tří kazuistických šetření, o jejichž výsledcích je následně diskutováno.
Abstract in different language: The topic of the bachelor's thesis is central paresis from the occupational therapy perspective. Therapeutic intervention based on the elements of the Bobath concept is targeted directly to the stroke. The theoretical part is composed of two sections. The first one deals with the stroke. Since it is a very extensive theme it focuses particularly on the occupation therapy intervention depending on individual stages of stroke. With regard to clinical manifestation of the disease the main emphasis is put on motor and sensory disorders. The second part describes the Bobath concept, its history, basic prerequisites and objectives. It further deals with the analysis of human movement, key aspects of clinical practice and provides a summary of techniques used within the concept. The practical part focuses mainly on the therapy of paretic upper limb and its involvement in functional activity. The research was carried out via three casuistic studies the results of which are further discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Andrea Hrabykova.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Hrabykova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce544,94 kBAdobe PDFView/Open
Hrabykova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce145,15 kBAdobe PDFView/Open
Hrabykova.pdfPrůběh obhajoby práce69,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.