Title: Význam tréninku pozornosti
Other Titles: The sense of attention training
Authors: Hrádková, Lucie
Advisor: Šrytrová Michaela, PhDr.
Referee: Lippertová-Grünerová Marcela, Prof. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25099
Keywords: cévní mozková příhoda;kognitivní funkce;pozornost;trénink pozornosti
Keywords in different language: stroke;cognitive function;attention;training of attention
Abstract: Bakalářská práce na téma "Význam tréninku pozornosti" je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Celá práce je zaměřena na lidi po cévní mozkové příhodě. Teoretická část je rozdělena na 4 kategorie. V první části je popsána cévní mozková příhoda, její problematika a hodnocení pomocí testů. Druhá část obsahuje kognitivní funkce, jejich dělení a možnosti vedení celého kognitivního tréninku. Základem všech kognitivních funkcí je pozornost, která je v této práci rozepsána jako samostatná kapitola. Poslední část čtenáře seznamuje s tréninkem pozornosti, strukturou tréninku pozornosti, a metodou cvičení pomocí metodických listů a počítačových programů. V praktické části jsou součástí výzkumného šetření kazuistická studie ze čtyř kazuistik a jejich následný výsledek po určité době sledování. Polovina klientů provádí kognitivní trénink pomocí počítačových programů a druhá polovina pomocí metodických listů. Tyto pracovní listy jsou k nahlédnutí v příloze bakalářské práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis "The sense of attention" consists two parts: theoretical and practical. All work is focused on people after stroke. The theoretical part is divided into 4 parts. The first part describes the vascular stroke, problems and evaluation test form. The second part includes cognitive function, division and the possibility of keeping the overall cognitive training. The separate charter is attention, which is the basis of all cognitive functions, distribution and the possibility of examination. The last third part introduces the reader to the training of attention, structure and method of training through methodological paperscontains and computer programs. The practical part of the research survey includes data from four case studies, their result after a period of observation. Half of clients performs training using computer programs and the other half through methodological papers. These worksheets are in the annex of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucie_Hradkova_Vyznam_treninku_pozornosti..pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
Hradkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce121,68 kBAdobe PDFView/Open
Hradkova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce451,46 kBAdobe PDFView/Open
Hradkova.pdfPrůběh obhajoby práce68,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.