Title: Využití speciálních počítačových periferii v ergoterapii.
Other Titles: Use of special computer periphrial in occupational therapy.
Authors: Smolková, Kateřina
Advisor: Šrytrová Michaela, PhDr.
Referee: Zahradnická Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25105
Keywords: demence u alzheimerovy nemoci;paměť;ergoterapie;speciální počítačová periferie;ipad
Keywords in different language: dementia in alzheimer's disease memory;occupational therapy;special computer peripherals;ipad
Abstract: Tématem této práce je využití speciálních počítačových periferií v ergoterapii. Práce se zaměřuje na osoby trpící demencí u Alzheimerovy nemoci v institucionální péči. Dělí se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce pojednává v první kapitole o syndromu demence, dále je zde popsána nejrozšířenější forma demence, Alzheimerova nemoc. V druhé kapitole je představena ergoterapie demence u Alzheimerovy nemoci, standardizované i funkční vyšetření a nefarmakologické přístupy k ovlivnění projevů nemoci. Třetí kapitola vymezuje a charakterizuje speciální počítačové periferie, především dotykovou obrazovku, kterou využívají osobní počítače tablet a iPad. V praktické části se práce zaměřuje na konkrétní možnosti využití speciální počítačové periferie k ovlivnění kognitivních funkcí a soběstačnosti u osob s demencí u Alzheimerovy nemoci v institucionální péči. Dále je ověřováno využívání tabletu v domovech se zvláštním režimem v Plzeňském kraji České republiky. Vliv kognitivní rehabilitace s využitím speciální počítačové periferie se nepotvrdil. Z výzkumného šetření vyplývá, že žádný domov se zvláštním režimem Plzeňském kraji k terapii či aktivizaci klientů tablet nevyužívá.
Abstract in different language: The theme of this work is the use of special computer peripherals in occupational therapy. The work focuses on people with dementia in Alzheimer's disease in institutional care. It's divided into theoretical and practical part. The theoretical part in first chapter deals with the syndrome of dementia, there is also described the most common form of dementia, Alzheimer's disease. The second chapter presents the occupational therapy of dementia in Alzheimer's disease, and standardized functional tests and non-pharmacological approaches to the treatment of signs of illness. The third chapter defines and characterizes special computer peripherals, especially the touch screen, which is used by personal computers and the iPad tablet. The practical part focuses on the specific possibilities of using special computer peripherals to influence cognitive function and self-sufficiency of people with dementia in Alzheimer type of institutional care. It is also verified using a tablet in homes with special regime in the Pilsen Region of the Czech Republic. Effect of cognitive rehabilitation using special computer peripherals are confirmed. The research shows that special homes in the Pilsen region for activation therapy or clients does not use tablets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_smolkova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Smolkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce136,71 kBAdobe PDFView/Open
Smolkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce141,19 kBAdobe PDFView/Open
Smolkova.pdfPrůběh obhajoby práce73,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.