Title: Možnosti fyzioterapie u výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře
Other Titles: Possibilities of Physiotherapy in a lumbar herniated Disc
Authors: Böhmová, Šárka
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25108
Keywords: bederní páteř;výhřez meziobratlové ploténky;radikulární syndrom;hluboký stabilizační systém páteře
Keywords in different language: lumbar spine;intervertebral discs herniation;radicular syndrome;stabilizing system of the spine
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře a možnostmi jeho řešení v rámci fyzioterapie. Bakalářská práce je členěna do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá kineziologií a biomechanikou páteře a meziobratlových plotének. Dále jsou zde uvedeny typy výhřezu, nejčastější příčiny vzniku, klinické projevy, vyšetřovací metody a léčebné metody vhodné k terapii. V praktické části této bakalářské práce jsou pak zpracovány 4 kazuistiky jednotlivých pacientů s již diagnostikovaným, konzervativně řešeným, výhřezem meziobratlové ploténky v bederní oblasti. U každé kazuistiky je uvedena anamnéza, vstupní a výstupní vyšetření, krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán. Jednotlivá vyšetření i cviky jsou detailně popsány. Ke konci bakalářské práce jsou uvedeny použité zdroje, seznam obrázků, tabulek, zkratek a přiložené přílohy. Z výsledku kazuistického šetření bylo zjištěno, že po terapii u většiny pacientů dojde ke snížení bolesti, u poloviny pak dochází ke zlepšení ergonomie sedu a ke zlepšení provedení bráničního testu. Výsledky však závisí na aktivitě a spolupráci pacienta.
Abstract in different language: The bachelor thesis concerned with the issue of intervertebral discs herniation in the lumbar spine and with possiblities of solution in physiotherapy. The theoretical part is dealing with kinesiology and biomechanics of the spine and spinal discs. After that the types of prolapse, the most common causes of formation, clinical demonstrations, diagnosis and treatment methods suitable for therapy are mentioned. In the practical part of this thesis there are then processed four case histories of individual patients with already diagnosed, conservatively solved prolapse of spinal disc in the lumbar area. In each case history is presented anamnesis, input and output examinations and short and long term rehabilitation plan. Individual examinations and exercises are described in details. Towards the end of the thesis there are listed used sources, list of images, tables, abbreviations and enclosed attachments. From the result of case history investigation, it was found that after treatment the majority of patients have reduced pain, half of patients then have improved ergonomics of sitting and have improved execution of diaphragm test. However, the results depend on the patient activity and cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Bohmova - FYT3 - 2016.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Bohmova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce594,37 kBAdobe PDFView/Open
Bohmova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce125,68 kBAdobe PDFView/Open
Bohmova.pdfPrůběh obhajoby práce69,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.