Title: Možnosti fyzioterapie u tenistů
Other Titles: Possibilities of physiotherapy by tennis players
Authors: Daňhelovská, Lucie
Advisor: Valešová Monika, Mgr.
Referee: Valeš Jiří, MUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25111
Keywords: tenis;fyzioterapie;svalová dysbalance;kompenzační cvičení
Keywords in different language: tennis;physiotherapy;muscular imbalance;corrective exercises
Abstract: Bakalářská práce se zabývá negativním dopadem jednostranného přetížení pohybového aparátu se zaměřením na hráče tenisu a možnostmi fyzioterapie, kterými lze tyto problémy zmírnit či odstranit. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část popisuje tenisové vybavení a techniku základních úderů včetně správného úchopu rakety. Dále je zde popsána kineziologická a biomechanická analýza hráče, technika pohybu po dvorci a časté zdravotní problémy tenistů, s kterými se hráči mohou potýkat. V praktické části této bakalářské práce jsou zpracovány 2 kazuistiky hráček ve věku 12 a 14 let. Ze zhodnocení výsledků obou kazuistik vyplývá, že již pubescentní děti mohou mít vlivem jednostranné sportovní zátěže posturální odchylky a svalové dysbalance. Z praktické části je rovněž zřejmé, že kompenzační cvičení mohou tyto problémy efektivním způsobem korigovat. Na konci bakalářské práce jsou uvedeny použité zdroje, seznam obrázků, tabulek, zkratek a příloh.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the negative impact of unilateral overload of the musculoskeletal system with a focus on tennis player and possibilities of physiotherapy that can reducee or remove these problems. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the tennis equipment and technology of basic strokes included correct hold of racket. There is also described kinesiology and biomechanical analysis of player and his technique and movement along the tennis court and then frequent health problems, which tennis players can contend with. In the practical part of this thesis are processed two anthology of players, who are 12 and 14 years old. The results prove that pubescent children can have problem with postural deviations and muscle imbalance because of one-sided sports strain. It is also clear from the practical part that compensation exercises can effectively correct these problems. At the end of the thesis are listed used sources, list of pictures, tables, abbreviations and attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lucie Danhelovska.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Danhelovska - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce395,76 kBAdobe PDFView/Open
Danhelovska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce134,35 kBAdobe PDFView/Open
Danhelovska.pdfPrůběh obhajoby práce69,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.