Title: Využití pomůcek v respirační fyzioterapii
Other Titles: The usage of devices in the respiratory physiotherapy
Authors: Dufková, Tereza
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Stašková Šárka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25112
Keywords: plicní rehabilitace;respirační fyzioterapie;respirační pomůcky;dýchání;spirometrie;vitální kapacita
Keywords in different language: pulmonary rehabilitation;respiratory physiotherapy;respiratory devices;respiration;spirometry;vital capacity
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím pomůcek v respirační fyzioterapii, je rozdělena na dvě části - praktickou a teoretickou. V teoretické části je popsána fyziologie dýchání, dále pak dýchací pohyby, kinetika plic a kineziologie hrudníku. Další kapitoly jsou věnované bližšímu popisu plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie. Markantní část kapitoly respirační fyzioterapie je zaměřena na respirační pomůcky. Teoretická část je zakončena popisem vyšetřovacích metod. V praktické části jsou uvedeny cíle a hypotézy, na které navazují metody výzkumu. Stanovené hypotézy jsou ověřovány na dvanácti probandech a dále pomocí anketního šetření. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na vliv respiračních pomůcek na vitální kapacitu plic a na četnost využití trenažérů v nemocničních zařízeních. U zkoumaných probandů bylo zjištěno, že pravidelným používáním respirační pomůcky se zvyšuje jejich vitální kapacita plic. Výsledkem anketního šetření je, že výdechové respirační pomůcky jsou v nemocnicích využívané častěji než nádechové a dále že v České republice si pacienti častěji pomůcku na terapii zapůjčí, v zahraničí ji dostanou pacienti od nemocnice obvykle zdarma.
Abstract in different language: This thesis deals with the usage of devices in the respiratory physiotherapy, it is divided into two parts - practical and theoretical. The theoretical part describes the physiology of breathing, then breathing movements, kinesiology and kinetics thorax. Other chapters are devoted to detailed description of pulmonary rehabilitation and respiratory physiotherapy. The majority of the chapter about respiratory physiotherapy is focused on respiratory devices. The theoretical part is finished by describing investigative methods. The practical part sets out the objectives and hypotheses, which are based on investigative methods. Stated hypotheses are tested on twelve probands and by dint poll. The practical part is focused on the influence of respiratory of protection for vital lung capacity and the frequency of use of simulators in hospitals. After my research it was found that regular usage of the respiratory equipment increases vital lung capacity. The result of the inquiry is that expiratory respiratory aids are used in hospitals more often than aspiratory and that in the Czech Republic, patients often lend devices to therapy, patients abroad usually receive it from hospitals for free.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dufkova_Tereza.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Dufkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce141,1 kBAdobe PDFView/Open
Dufkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce126,83 kBAdobe PDFView/Open
Dufkova.pdfPrůběh obhajoby práce68,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.