Title: Sledování svalové činnosti při nošení školního batohu
Other Titles: Monitoring of muscle activity while wearing school bag
Authors: Frouz, Richard
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Pitr Karel, MUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25116
Keywords: posturální stabilita;svalová činnost;emg;batoh
Keywords in different language: postural stability;muscle activity;emg;backpack
Abstract: V této práci bylo osloveno a monitorováno 31 žáků prvních tříd, kteří byly sledovány nejen za pomocí elektromyografického měření, ale i za pomocí zjišťujících otázek, či získáváním subjektivních či objektivních pocitů a stavů sledovaných žáků. Vybrány byly svalové partie m. trapezius, m. latissimus dorsi, m. rectus abdominis a mm. erectores spinae, které jsou dle literatury, uvedené jako nejvýznamnější pro měření. Tyto svaly vykazovaly v jiných studiích nejvyšší známky únavy, bolesti, útlaku či kompenzační námahy. Výsledkem této práce, je chování vybraných svalových partií, při jejich postupném zatěžování prostřednictvím školního batohu neseného na zádech. Získané podklady mohou následně pomoci najít nejen ideální váhový limit zavazadel pro děti školou povinné, či vylepšení konstrukcí používaných zavazadel, ale i pochopit, kde vznikají nejčastější potíže, proč vznikají a jak jim lze předcházet.
Abstract in different language: In this work were addressed and monitored 31 pupils from first grade, who were followed for only using electromyographic measurements, but also by using ascertaining questions or obtaining objective or subjective feelings and states of the monitored students. Were selected muscle groups m. trapezius, m. latissimus dorsi, m. rectus abdominis and mm. erectores spinae, which according to the literature, were listed as the most important to measure. These muscles showed in other studies with the highest marks of fatigue, pain, oppression or compensation effort. The result of this work is the behavior of selected muscle groups, in their gradual loading through school bag carried on the back. The acquired documents can help find not only the ideal weight limit of luggage for school children, or improving structures used luggage, but also to understand where problems arise frequently, why do arise and how they can be prevented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Richard Frouz.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Frouz - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce199,81 kBAdobe PDFView/Open
Frouz - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce133,74 kBAdobe PDFView/Open
Frouz.pdfPrůběh obhajoby práce71,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.