Title: Využití Redcord systému u vertebrogenního algického syndromu bederní páteře
Other Titles: Usage of Redcord system in treatment of vertebrogenic algic syndrome in the lumbar spine
Authors: Karnoltová, Zuzana
Advisor: Kunsch Petr, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Stašková Šárka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25121
Keywords: vertebrogenní algický syndrom;redcord;neurac;bederní páteř;hluboký stabilizační systém páteře
Keywords in different language: vertebronic algic syndrome;redcord;neurac;lumbar spine;deep stabilizing system of the spine;low back pain
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím systému Redcord u vertebrogenního algického syndromu bederní páteře a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá obecnou kineziologií bederní páteře, vertebrogenním algickým syndromem a hlubokým stabilizačním systémem páteře. Zaměřuje se na systém Redcord a metodu Neurac. Poslední kapitola popisuje vyšetřovací metody bakalářské práce. V praktické části jsou uvedeny cíle a hypotézy práce a metody výzkumu. Hypotézy jsou ověřovány pomocí čtyř kazuistik. Praktická část je zaměřena na ovlivnění hlubokého stabilizačního systému a redukci bolestí bederní páteře. Práce potvrzuje, že při využití systému Redcord dochází ke zlepšení hlubokého stabilizačního systému páteře a dochází ke snížení bolesti bederní páteře.
Abstract in different language: This thesis deals with the usage of Redcord system in treatment of vertebronic algic syndrome in the lumbar spine and is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes general kinesiology of lumbar spine then vertebronic algic syndrome and deep stabilizing system of the spine. Next chapter is devoted to description of Redcord system and Neurac method. The last chapter describes the methods of investigation of the thesis. The practical part sets out the objectives and hypotheses, which are based on investigative methods. Stated hypotheses are tested using four case studies. The practical part is aimed at influencing of the deep stabilizing systém of spine and the reduction of low back pain. The thesis confirms that usage of system Redcord improves deep stabilizing system of the spine and reduces back pain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-Karnoltova-Zuzana.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Karnoltova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce217,58 kBAdobe PDFView/Open
Karnoltova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce137,7 kBAdobe PDFView/Open
Karnoltova.pdfPrůběh obhajoby práce72,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.