Title: Mirror therapy ve fyzioterapii.
Other Titles: Mirror therapy in physiotherapy.
Authors: Vlasáková, Nikola
Advisor: Valešová Monika, Mgr.
Referee: Šrytrová Michaela, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25139
Keywords: mirror therapy;zrcadlová terapie;cévní mozková příhoda;fantomové bolesti;plasticita mozku
Keywords in different language: mirror therapy;stroke;phantom limb;pain;brain plasticity
Abstract: V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o Mirror therapy. Dále je zde popisována problematika konkrétních diagnóz, kterými se práce v druhé části zabývá, což jsou cévní mozková příhoda a fantomové bolesti po amputacích. V této části práce jsou shrnuté i použité vyšetřovací metody. V praktické části se práce věnuje zpracování dvou kazuistik a z nich vycházejícímu manuálu pro využití Mirror therapy v praxi. Jsou zde stanoveny hypotézy, popsána metodika práce a vyhodnocené výsledky terapie.
Abstract in different language: In the theoretical part of the bachelor thesis are summarised reces of knowledge about Mirror therapy. Further are there described problems specific diagnoses. Thesis is dealt with these diagnoses in the second part. Diagnoses which are mentioned are stroke and phantom limb after amputation. In this part are also methods of examination and their summary. In the practical part is dealth with processing two casuistries and from them is come out manual for utilization Mirror therapy in practice. There are determined hypothesis, description of methods and evaluated results of the therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikola Vlasakova. Mirror therapy ve fyzioterapii..pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Vlasakova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce143,22 kBAdobe PDFView/Open
Vlasakova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce141,24 kBAdobe PDFView/Open
Vlasakova.pdfPrůběh obhajoby práce67,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.