Název: Vliv sportovní střelby z pistole na vznik bolesti v oblasti loketního kloubu
Další názvy: Effect of Gun Sport Shooting on Pain Genesis in Elbow Joint Area
Autoři: Brabcová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Pitr, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2517
Klíčová slova: epicondylitis lateralis humeri;epicondylitis medialis humeri;epikondylalgie;prevence;terapeutický plán
Klíčová slova v dalším jazyce: lateral epicondylitis;medial epicondylitis;epicondylalgy;prevention;therapeutic plan
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Vliv sportovní střelby z pistole na vznik bolesti v oblasti loketního kloubu" je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část pojednává o vybraných disciplínách sportovní střelby z pistole a jejich zásadním vlivu na oblast loketního kloubu spolu s objasněním nejběžnějších komplikací této oblasti v důsledku střelby z pistole. Praktická část zahrnuje cíl práce, hypotézy, aplikaci teoretických poznatků a metodik výzkumu na konkrétní subjekty, terapii, zpracované výsledky, diskuzi a závěr. Z výsledků mého šetření plyne, že sportovní střelba z pistole způsobuje zvýšený tonus svalů předloktí, obzvláště extenzorů zápěstí na straně horní končetiny, kterou střelec drží zbraň. Přetížení svalů předloktí vede k epikondylalgiím až entezopatiím.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on the theme of "The Effect of Gun Shooting Sport on the Genesis Pain in Elbow Joint Area" is divided into two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with selected disciplines of the sport of shooting guns and their critical impact on the area of the elbow with an explanation of the most common complication of this area as a consequence of firing the gun. The practical part includes the objective of this thesis, hypotheses, an application of theoretical knowledge and research methodologies on specific subjects, a therapy, processed results, a discussion and a conclusion. The results of my investigation shows that sport pistol shooting has an impact on increased muscle tone of the forearm, especially on the wrist extensors of the upper limb in which the shooter holds the gun. The overloading of the forearm muscles leads to epicondylalgias or even to enthesopathies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace official.pdfPlný text práce18,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brabcova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,23 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Brabcova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce979,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Brabcova.pdfPrůběh obhajoby práce392,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2517

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.