Title: Vliv sportovní střelby z pistole na vznik bolesti v oblasti loketního kloubu
Other Titles: Effect of Gun Sport Shooting on Pain Genesis in Elbow Joint Area
Authors: Brabcová, Jana
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Pitr, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2517
Keywords: epicondylitis lateralis humeri;epicondylitis medialis humeri;epikondylalgie;prevence;terapeutický plán
Keywords in different language: lateral epicondylitis;medial epicondylitis;epicondylalgy;prevention;therapeutic plan
Abstract: Bakalářská práce na téma "Vliv sportovní střelby z pistole na vznik bolesti v oblasti loketního kloubu" je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část pojednává o vybraných disciplínách sportovní střelby z pistole a jejich zásadním vlivu na oblast loketního kloubu spolu s objasněním nejběžnějších komplikací této oblasti v důsledku střelby z pistole. Praktická část zahrnuje cíl práce, hypotézy, aplikaci teoretických poznatků a metodik výzkumu na konkrétní subjekty, terapii, zpracované výsledky, diskuzi a závěr. Z výsledků mého šetření plyne, že sportovní střelba z pistole způsobuje zvýšený tonus svalů předloktí, obzvláště extenzorů zápěstí na straně horní končetiny, kterou střelec drží zbraň. Přetížení svalů předloktí vede k epikondylalgiím až entezopatiím.
Abstract in different language: Bachelor thesis on the theme of "The Effect of Gun Shooting Sport on the Genesis Pain in Elbow Joint Area" is divided into two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with selected disciplines of the sport of shooting guns and their critical impact on the area of the elbow with an explanation of the most common complication of this area as a consequence of firing the gun. The practical part includes the objective of this thesis, hypotheses, an application of theoretical knowledge and research methodologies on specific subjects, a therapy, processed results, a discussion and a conclusion. The results of my investigation shows that sport pistol shooting has an impact on increased muscle tone of the forearm, especially on the wrist extensors of the upper limb in which the shooter holds the gun. The overloading of the forearm muscles leads to epicondylalgias or even to enthesopathies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace official.pdfPlný text práce18,04 MBAdobe PDFView/Open
Brabcova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,23 MBJPEGThumbnail
View/Open
Brabcova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce979,41 kBJPEGThumbnail
View/Open
Brabcova.pdfPrůběh obhajoby práce392,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.