Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFirýtová, Rita
dc.contributor.authorFriebelová, Monika
dc.contributor.refereeRyba, Lukáš
dc.date.accepted2012-06-15
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:09Z-
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:09Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-21
dc.identifier45706
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2521
dc.description.abstractK vypracování bakalářské práce jsem zvolila téma: "Vliv florbalu na vývoj pohybového aparátu mládeže". Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část nejprve seznamuje s historií florbalu, pravidly a základními činnostmi hry. Následuje kapitola popisující tréninkovou jednotku a hlavní znaky vývoje dítěte v období mladšího a staršího školního věku. Třetí kapitola se zabývá svalovými dysbalancemi a vadným držením těla. Následující kapitola seznamuje s možností prevence formou kompenzačních cvičení a v páté kapitole jsou popsány vyšetřovací metody, které byly použity pro praktickou část práce. Praktická část obsahuje cíl práce, hypotézy, metodiku výzkumu, zpracované výsledky, diskuzi a závěr. Z výsledků výzkumu je patrné, že všichni vyšetřovaní trpí vadným držením těla. Svalové dysbalance se objevují v oblasti hlavy a krku i v oblasti pánve.cs
dc.format78 s., 34 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvadné držení tělacs
dc.subjectsvalové dysbalancecs
dc.subjecttréninkcs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectkompenzační cvičenícs
dc.titleVliv florbalu na vývoj pohybového aparátu mládežecs
dc.title.alternativeInfluence of floorball on the development of youth movement apparatusen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFor the development of the bachelor work I have chosen the theme: " Influence of floorball on the development of youth movement apparatus." The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part acquainted with floorball history, rules and basic knowledge of the game. The following chapter describes the training unit and main characteristics of child development in the younger and older school age. The third chapter deals with muscle imbalance and poor posture. The next chapter acquainted with possibility of prevention by the compensation exercise and the fifth chapter describes the diagnostic methods that were used for practical work. The practical part contains aim of the bachelor work, hypothesis, research methodology, results processing, discussion and conclusion. The research shows that all investigated floorball players suffer from poor posture. Muscle imbalances occur in the head and neck region and also in the pelvis region.en
dc.subject.translatedpoor postureen
dc.subject.translatedmuscle imbalanceen
dc.subject.translatedtrainingen
dc.subject.translatedyounger school-ageen
dc.subject.translatedcompensation exercisesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv florbalu na vyvoj pohyboveho aparatu mladeze.pdfPlný text práce11,56 MBAdobe PDFView/Open
Friebelova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,01 MBJPEGThumbnail
View/Open
Friebelova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,73 MBZIPView/Open
Friebelova.pdfPrůběh obhajoby práce383,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.