Název: Pánevní dno - významná součást hlubokého stabilizačního systému při léčbě inkontinence
Další názvy: Pelvic Floor - An Important Part of the Deep Stabilization System in the Treatment of Incontinence
Autoři: Havlová, Ester
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2524
Klíčová slova: stabilizační systém;svaly pánevního dna;močová inkontinence
Klíčová slova v dalším jazyce: deep stabilization system;pelvic floor muscles;urinary incontinence
Abstrakt: Příjmení a jméno: Havlová Ester Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Pánevní dno ? významná součást hlubokého stabilizačního systému při léčbě inkontinence Vedoucí práce: Mgr. Šárka Stašková Počet stran: číslované: 89, nečíslované: 16 Počet příloh: 5 Počet titulů použité literatury: 33 Souhrn: Tato bakalářská práce pojednává o problematice močové inkontinence v souvislosti s pánevním dnem a hlubokým stabilizačním systémem. V teoretické části je zahrnuta anatomie, funkce a propojenost hlubokého stabilizačního systému. Dále je teorie zaměřena na popis významu pánevního dna, jednotlivých typů inkontinence, rizikových faktorů, příčin, diagnostiky, prevence a možností léčby, zejména konzervativní. Dále následuje praktická část, kde jsou v kazuistikách tří pacientek trpících stresovou formou inkontinence provedena vstupní vyšetření, je stanoven krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán a popsán průběh terapie. Po uplynutí tří měsíců jsou provedena vyšetření výstupní a dosavadní výsledky jsou zhodnoceny. Dotazníkovým šetřením je proveden průzkum dopadu inkontinence na kvalitu života před terapií a po třech měsících terapie.
Abstrakt v dalším jazyce: Surname and name: Havlová Ester Department: Physiotherapy and occupational therapy Title of thesis: Pelvic floor - an important part of the deep stabilization system in the treatment of incontinence Consultant: Mgr. Šárka Stašková Number of pages: numbered 89, unnumbered 16 Number of appendices: 5 Number of literature items used: 33 Summary: This bachelor thesis discusses the problem of urinary incontinence as it relates to the pelvic floor and the deep stabilizing muscle system. The theoretical section includes the anatomy, function, and interrelations of the deep stabilizing system, as well as the description of the importance of the pelvic floor, the various types of incontinence, risk factors, causes, diagnosis, and prevention and (especially conservative) treatment options. The practical section follows three single case studies of female patients suffering from stress urinary incontinence, from initial screening and the drawing-up of short- and long-term rehabilitation plans, to descriptions of the course of the therapy, to final screening after three months. The results to date of the therapy are assessed, and a questionnaire-based survey is used to gauge the impact of incontinence on quality of life before and after therapy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ester Havlova - bakalarska prace.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci BP - Havlova.jpgPosudek vedoucího práce1,22 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Havlova.zipPosudek oponenta práce1,45 MBZIPZobrazit/otevřít
Havlova.jpgPrůběh obhajoby práce814,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2524

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.