Název: Využití měřících a hodnotících technik v péči o pacienty vyššího věku jako nástroje efektivní ošetřovatelské péče
Další názvy: Use of evaluation and measurement techniques in the care of elderly patients as an effective tool for nursing care
Autoři: Šikutová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Nováková Jaroslava, Mgr.
Oponent: Horová Jana, PhDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25331
Klíčová slova: ageismus;hodnotící a měřící techniky;hodnocení;geriatrie;kognitivní funkce;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: ageism;evaluation and measurement techniques;evaluation;geriatrics;cognitive function;communication
Abstrakt: Problematika stáří se díky pokrokům medicíny dostává stále více do popředí. Učíme se o zákonitostech stárnutí, geriatrických syndromech, jak správně komunikovat s pacienty. V odborné literatuře i ve škole získáváme dostatek teoretických informací, ale aby vše správně zapadlo do sebe, musíme především pacienty sledovat. Musíme se naučit hodnotit jejich možnosti, schopnosti a potřeby v bezchybném a jednotném duchu. K tomu nám slouží hodnotící techniky, které považujeme za komplexní diagnostický proces. Díky nim můžeme předejít mnoha komplikacím a dokážeme se dorozumět napříč mnoha obory. Účel těchto technik je stručně popsán v teoretické části diplomové práce. Jaký je postoj sester k této ošetřovatelské pomůcce jsme pak objasnili v praktické části práce. Přiblížili jsme konkrétní postoje sester z různých oddělení. Naše výsledky jsme navíc porovnali s ostatními autory.
Abstrakt v dalším jazyce: The issue of ageing gets more and more into the foreground due to the progress of medicine. We are learning about the proces of aging, geriatric syndromes, how to communicate with patients. We are receiving enough theoretical information at school or via literature, but to make a sense out of it, we must first observe the patient. We must learn how to evaluate their options, capabilities and needs in a faultless and consistent manner. To do this we use assessment techniques that consider complex diagnostic process. Thanks to these, we can prevent many complications and we are able to communicate across many disciplines. The purpose of these techniques are briefly described in the theoretical part. What is the attitude of nurses to the nursing widget we then explained the practical part. We approached specific attitudes of nurses from various departments. Our results were additionally compared with the other authors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Klara Sikutova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sikutova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sikutova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sikutova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce468,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.