Title: Dějiny Obce unitářů v Plzni
Other Titles: History of Unitarian congregation in Pilsen
Authors: Koželuhová, Tereza
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2016, roč. 6, č. 2, s. 55-104.
Issue Date: 2016
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2016_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/25407
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: unitářství;svobodné bratrství
Keywords in different language: unitarianism;liberal religious fellowship
Abstract: Studie se zaměřuje na téma unitářství, pro většinu lidí pojem neznámý, a proto jsou její počáteční strany věnovány samotnému rozklíčování slova a jeho významu. Následně přináší stručný vhled do smýšlení unitářské náboženské společnosti, jež staví na racionálním přístupu i v otázkách teologických. Dále pokračuje malým nástinem dějin, které sahají až ke skupině tzv. ariánů odmítajících nauku o Trojici. Podstatná část práce se zaměřuje regionálně, a to na Obec unitářů v Plzni. Jejím hlavním úkolem je podat kompletní popis vývoje unitářství v západních Čechách na základě získaných úředních dokumentů, korespondence duchovních a dobových materiálů, poskytnutých z archivu Pražské obce unitářů a archivu Obce unitářů v Plzni. Studie se zabývá i jejich vydavatelskou činností v průběhu let (1992 – současnost), jež je opět sestavena pomocí nashromážděných archiválií. Poslední stránky jsou věnovány PhDr. Jiřině Chudkové (laické duchovní) a Rev. ThMgr. Luďku Pivoňkovi (nynějšímu duchovnímu), osobám neodmyslitelně spjatých s Obcí unitářů v Plzni.
Abstract in different language: The study focuses on the topic of Unitarianism. Since the notion is unknown for most people, the first pages of the thesis are devoted to identification of the word and its meaning. Substantial part of the work is focused regionally, namely on the Unitarian congregation in Pilsen. Its main task is to give a complete description of the development of Unitarianism in Western Bohemia, which is carried out on the basis of official documents, correspondence of churchmen, and other contemporary materials, provided by the archives of the Prague Unitarian Congregation and the Unitarian Congregation in Pilsen. The study also deals with their publishing activities over the years 1992 to present, which is again built using official archival documents. The last pages are devoted to PhDr. Jiřina Chudková (laic churchwoman) and Rev. ThMgr. Luděk Pivoňka (the present churchman), two people essential to the Unitarian Congregation in Pilsen.
Appears in Collections:Roč. 6, č. 2 (2016)
Roč. 6, č. 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozeluhova.pdfPlný text407,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.