Title: Technicko-ekonomická studie racionalizačního projektu
Other Titles: Feasibility Study of Rationalization Project
Authors: Čech, Marek
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25425
Keywords: hodnocení investic;monte carlo;@risk;investice;projektové řízení;risk management;rizika;racionalizace výroby;technicko-ekonomická studie;čistá současná hodnota;čsh;doba návratnosti;mapa rizik.
Keywords in different language: investment evaluation;monte carlo;@risk;investment;project management;risk management;risks;production rationalization;feasibility study;net present value;npv;payback period;risk matrix
Abstract: Práce zpracovává technicko-ekonomickou studii racionalizačního projektu a poskytuje tak ucelený pohled na konkrétní investici ve společnosti Doosan Škoda Power o objemu 170 mil. Kč. Na základě popisu ekonomických a technických náležitostí dochází k seznámení s klíčovými rysy projektu, jeho důvody, přínosy, riziky a následně postupem implementace. Klíčovou část práce tvoří matematický model umožňující simulaci metodou Monte Carlo v programu @RISK. Matematický model využívá postupů pro stanovení čisté současné hodnoty investice a doby návratnosti. Důvodem pro vypracování modelu bylo poskytnutí přesnějšího obrazu o ekonomických rysech zamýšlené investice. Během přípravy tohoto modelu bylo nejproblematičtější jeho naplnění daty. S tímto problémem se mohou potýkat i další společnosti či autoři podobných studií, a tak je možné využít přístupu použitého autorem v této práci. Ta se dále zaměřuje i na zpracování scénářů investičního projektu a upozorňuje na specifika takto komplexního záměru. Tato specifika se projevují ve fázi implementace, kdy je využito metodiky projektového řízení. Výstupem práce je následné doporučení pro uskutečnění investičního rozhodnutí. Práce má z pohledu společnosti také přínos v použití další metody odlišné od té, která je pro hodnocení investic používána nyní, a možnost jejich následného srovnání.
Abstract in different language: The dissertation compiles a feasibility study of a rationalization project and provides an overview of a specific investment at Doosan Škoda Power in value of 170 millions Czech Crowns. Based on the definition of the economic and technical parameters the key specifics of the project are presented together with its foundation, benefits, risks and also implementation method. A mathematical model allowing Monte Carlo simulation at @RISK software is a crucial element of the thesis. The model uses the methodology for the net present value and payback period. Precise economical evaluation of the investment is a vital reason for the model creation. Preparing the input data for the model was a quite challenging task. Other companies and authors of similar papers may face the same challenge, therefore the approach used in this thesis might be applied. Other parts of the dissertation cover investment scenarios and emphasize the specifics of such a complex investment intention. Those specifics are mostly visible during the implementation phase, where the project management methodology is used. The outcome of this work is a recommendation for investment arrangements. From a company perspective the dissertation is also beneficial for it introduces another method different from the one used for investments evaluation now and subsequently allows to compare these methods.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_CECH_2016.pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Cech_VP.pdfPosudek vedoucího práce631,71 kBAdobe PDFView/Open
DP_Cech_OP.pdfPosudek oponenta práce710,16 kBAdobe PDFView/Open
Cech.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Cech.PDFPrůběh obhajoby práce1,42 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.