Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Jaroslav, Ing.
dc.contributor.authorWeber, Aneta
dc.contributor.refereeVacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-03-02T04:59:51Z
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-03-02T04:59:51Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier62510
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25427
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá procesní mapou výrobního a opravárenského podniku. Práce je vypracována ve spolupráci se společností Bammer trade a.s., která se věnuje zejména servisu a opravám vozů ve vlastnictví PMDP. Cílem práce je popsat a namodelovat procesní mapu jako celek s následným zaměřením na konkrétní procesy a využití metody ABC. Diplomová práce je rozdělená na dvě základní části. První část se věnuje teorii procesního řízení a popisu jednotlivých metod. Praktická část se již zabývá představením společnosti Bammer trade a.s. a namodelováním procesní mapy. V souvislosti s procesní mapou byla pozornost nadále věnována procesu nákupu a procesu kontrolní prohlídky tramvají, která spadá pod realizaci údržby tramvají. Tyto procesy jsou detailně popsány a namodelovány v rámci vývojových diagramů, díky čemuž je společnost může využít pro budoucí optimalizaci v rámci aplikované metody ABC.cs
dc.format104 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocesní mapacs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectactivity based costingcs
dc.titleProcesní mapa výrobního a opravárenského podnikucs
dc.title.alternativeThe process map of a manufacturing and repair companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on a process map of a manufacturing and repair company. This thesis is elaborated in cooperation with the company named Bammer trade PLC, which provides service and repairs of PMDP's vehicles mainly. The aim is to describe and to model the process map as a whole that is focused on specific processes and that uses ABC methods. The diploma thesis is divided in two principal parts. The first part presents a theory of process management and describes the methods. The practical part is focused on the presentation of Bammer trade PLC and it models the process map. In connection with the process map, the attention was focused on a buying process and a process of a control inspection which belongs to the realization of tram's maintenance. These processes are described in detail and modeled as a flowchart and therefore the company could use them for a future optimization with applied ABC method.en
dc.subject.translatedprocess mapen
dc.subject.translatedprocess managementen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedactivity based costingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_WeberA_VP.pdfPosudek vedoucího práce792,98 kBAdobe PDFView/Open
DP_WeberA_OP.pdfPosudek oponenta práce867,46 kBAdobe PDFView/Open
DP_WeberA.PDFPrůběh obhajoby práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
DPWeber.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.