Title: Projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení
Other Titles: The Project of the Company Performance Increase by Means of Strategic Management
Authors: Kulhánková, Andrea
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25428
Keywords: strategie;strategické řízení;výkonnost;finanční analýza;analýza rizik;strategické scénáře
Keywords in different language: strategy;strategic management;strategic objectives;financial analysis;risk analysis;strategic scenarios
Abstract: Cílem předložené diplomové práce je vytvořit projekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení ve společnosti DIOSS NÝŘANY a. s. V úvodní části práce je společnost charakterizována, poté je vysvětlen význam a postup finanční analýza. V následující kapitole je zhodnocena současná situace společnosti pomocí finanční analýzy a hodnotového ukazatele EVA. Následuje definování strategických východisek poslání, vize, cíle. V další kapitole je zhodnoceno externí a interní prostředí společnosti. Z krátkodobých cílů vychází tvorba finančního plánu. Poté je provedena analýza rizik, z které vycházejí strategické scénáře. V poslední části práce jsou zhodnoceny provedené analýzy a návrh opatření pro implementaci střednědobého strategického plánu.
Abstract in different language: This thesis is focused on the performance improvement of a company called DIOSS NÝŘANY. S. The company is characterized in the first part, after that an explanation of the meaning and process of financial analysis. The next chapter evaluates the current situation of the company using financial analysis and value indicator EVA, followed by the definition of strategic bases - mission, vision, goals. The next chapter evaluates the external and internal environment of the company. Financial plan is based on short-term goals. Then the risk analysis is performed, of which are based on strategic scenarios. The last chapter deals with evaluation of used analysis, together with proposed recommendation for the implementation of the medium-term strategic plan to the company.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Andrea_Kulhankova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Kulhankova_VP.pdfPosudek vedoucího práce607,32 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kulhankova_OP.pdfPosudek oponenta práce732,58 kBAdobe PDFView/Open
Kulhankova.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Kulhankova.PDFPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.