Title: Institut nutné obhajoby
Other Titles: Institute of mandatory defence
Authors: Petrovický, Štěpán
Referee: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Novotný František, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25447
Keywords: institut nutné obhajoby;nutná obhajoba;zvolený obhájce;ustanovený obhájce;obviněný;náklady obhajoby;trestní řízení;trestní řád;rekodifikace
Keywords in different language: institute of mandatory defence;mandatory defence;chosen counsel;appointed counsel;accused;cost of the defence;criminal proceeding;code of criminal procedure;recodification rozsah práce: 110 s.
Abstract: Tato rigorózní práce zkoumá a komplexně pojednává o institutu nutné obhajoby. Je zaměřena zejména na kritické zhodnocení jeho účelu a šíře důvodů, pro které je dle současné platné a účinné právní úpravy obviněný povinen mít v trestním řízení obhájce. Problematika, která je prací řešena, a která prostupuje celým jejím textem, je zákonodárcem proklamované zúžení případů nutné obhajoby obviněných osob v trestním řízení v připravované rekodifikaci trestního práva procesního. Otázka, zda je de lege ferenda správné, aby došlo k moderaci důvodů nutné obhajoby či zda by měl být rozsah nutné obhajoby i v novém trestním řádu zachován, je řešena jak z pohledu zákonodárce, tak z pohledu obviněných osob. Práce obsahuje jednak rozbor pojmu nutné obhajoby a právních pramenů, které ji upravují, ale zejména pak detailně zkoumá a kriticky hodnotí jednotlivé důvody nutné obhajoby dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a legislativní změny učiněné zákonodárcem v této oblasti v minulých letech. V závěrečných kapitolách je zkoumáno postavení zvoleného či ustanoveného obhájce v trestním řízení a náklady spojené s institutem nutné obhajoby. Práce nabízí též úvahy de lege ferenda spojené s řešenou problematikou.
Abstract in different language: This thesis examines and complexly deals with the institute of mandatory defence. It is focused on critical evaluation of the purpose and the width of the cases for mandatory defence in a current Czech Code of Criminal Procedure. An issue that is discussed in this thesis and which permeates its whole content, is the proclamation of the legislator that the cases of mandatory defence will be reduced in the near future. The question whether it is right to moderate the width of cases for mandatory defence is examine from the perspective of the legislator and also from the perspective of the accused. The thesis contains an explanation of the terms of the institute of mandatory defence and analysis all acts that regulates the obligation to have a counsel in criminal proceeding. The crucial part of this thesis examines and critically values cases for mandatory defence according to Act. No. 141/1961 Sb., Code of Criminal Procedure and the legislative changes that has been made in recent years. The final chapters deals with the status of the chosen and appointed counsel and also analyses the costs of the mandatory defence. The thesis also contains de lege ferenda proposals with this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Institut_nutne_obhajoby (Petrovicky, Rigorozni prace) 2016.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
opon. posudky Petrovicky.pdfPosudek oponenta práce572,29 kBAdobe PDFView/Open
protokol Petrovicky.pdfPrůběh obhajoby práce122,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.