Title: Cvičení bosu a jeho využití ve fyzioterapii
Other Titles: Bosu Ball Exercise and its Application in Physiotherapy
Authors: Salfická, Kateřina
Advisor: Gemovová, Veronika
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2546
Keywords: stabilita;cvičení na bosu míči;hluboký stabilizační systém;základní stoj;vyšetření;ošetření;cvičební jednotky
Keywords in different language: stability;bosu ball exercise;deep stabilization system;basic stance;examination;treatment;exercise units
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na cvičení s pomocí bosu míče a jeho využití ve fyzioterapii. V teoretické části je bosu míč popsán, jak se na něm cvičí, indikace a kontraindikace tohoto cvičení a metody vyšetření a ošetření problematických částí těla. Zvolila jsem zpracování této práce formou čtyř modelových cvičebních jednotek pro různé diagnózy a podrobně pak popsala jednu kazuistiku. Tyto a další kapitoly, jakými jsou například hypotézy, cíl práce nebo charakteristika sledovaného pacienta, jsou uvedeny v praktické části. V ní je dále také popsán průběh a výsledky dotazníkového šetření, které potvrdily mé hypotézy. Zjistila jsem, že málo zdravotnických zařízení používá ke cvičení bosu míč, nejčastější indikací pro cvičení na bosu jsou vertebrogenní poruchy a že nejlepší efekt tohoto cvičení je u věkové kategorie mezi šestnácti a dvaceti šesti lety.
Abstract in different language: The thesis is focused on exercises with a Bosu ball and its application in physiotherapy. In the theoretical part of the work, the Bosu ball itself is described, how to exercise with it, the indications and contraindications of these exercises, and methods of examination and treatment of problematic parts of the body. I chose to handle this work in the form of four model exercise units for various diagnoses and then describe in detail a case report. These and other chapters, such as hypotheses, the goal of the work and the description of the patient who was studied are listed in the practical part. The process and results of the questionnaire survey, which confirmed my hypothesis, are described in it as well. I found that few medical facilities of all those I have investigated are equipped with a Bosu ball. Other findings included are that the most frequent diagnosis for which this exercise is recommended are vertebral disorders, and that the effect of this exercise is the best for the age category sixteen to twenty-six years old.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Salficka - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,11 MBJPEGThumbnail
View/Open
Salficka - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,98 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce864,17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.