Název: Cvičení bosu a jeho využití ve fyzioterapii
Další názvy: Bosu Ball Exercise and its Application in Physiotherapy
Autoři: Salfická, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Gemovová, Veronika
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2546
Klíčová slova: stabilita;cvičení na bosu míči;hluboký stabilizační systém;základní stoj;vyšetření;ošetření;cvičební jednotky
Klíčová slova v dalším jazyce: stability;bosu ball exercise;deep stabilization system;basic stance;examination;treatment;exercise units
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na cvičení s pomocí bosu míče a jeho využití ve fyzioterapii. V teoretické části je bosu míč popsán, jak se na něm cvičí, indikace a kontraindikace tohoto cvičení a metody vyšetření a ošetření problematických částí těla. Zvolila jsem zpracování této práce formou čtyř modelových cvičebních jednotek pro různé diagnózy a podrobně pak popsala jednu kazuistiku. Tyto a další kapitoly, jakými jsou například hypotézy, cíl práce nebo charakteristika sledovaného pacienta, jsou uvedeny v praktické části. V ní je dále také popsán průběh a výsledky dotazníkového šetření, které potvrdily mé hypotézy. Zjistila jsem, že málo zdravotnických zařízení používá ke cvičení bosu míč, nejčastější indikací pro cvičení na bosu jsou vertebrogenní poruchy a že nejlepší efekt tohoto cvičení je u věkové kategorie mezi šestnácti a dvaceti šesti lety.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on exercises with a Bosu ball and its application in physiotherapy. In the theoretical part of the work, the Bosu ball itself is described, how to exercise with it, the indications and contraindications of these exercises, and methods of examination and treatment of problematic parts of the body. I chose to handle this work in the form of four model exercise units for various diagnoses and then describe in detail a case report. These and other chapters, such as hypotheses, the goal of the work and the description of the patient who was studied are listed in the practical part. The process and results of the questionnaire survey, which confirmed my hypothesis, are described in it as well. I found that few medical facilities of all those I have investigated are equipped with a Bosu ball. Other findings included are that the most frequent diagnosis for which this exercise is recommended are vertebral disorders, and that the effect of this exercise is the best for the age category sixteen to twenty-six years old.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salficka - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,11 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Salficka - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,98 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce864,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2546

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.