Title: Možnosti využití reflexní terapie plosky u funkčních poruch krční páteře
Other Titles: Possibilities of Foot Sole Reflection Therapy Utilization to treat Functional Disorders of the Cervical Spine
Authors: Šebestová, Štěpánka
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2548
Keywords: funkční porucha;krční páteř;reflexní terapie plosky nohy;řetězení dysfunkcí;základní hmatová technika;zóny hlavy a krku
Keywords in different language: functional disorder;cervical spine;foot sole reflection therapy;treating dysfunctions;basic rubbing techniques;zones of the head and neck
Abstract: Práce se zabývá problematikou funkčních poruch krční páteře a možnostmi ovlivnění pomocí reflexní terapie plosky. Teoretická část definuje samotné onemocnění včetně incidence v současnosti. Shrnuje nejčastější klinické obrazy funkčních poruch krční páteře a jejich léčbu. Dále ozřejmuje postupy reflexní terapie plosky nohy dle Hanne Marquardt. Je zmíněn její historický zrod i současné pojetí. Práce vysvětluje základní hmatovou techniku a popisuje indikované a kontraindikované stavy. Praktická část uvádí metodu reflexní terapie plosky do praxe pomocí modelových situací a kazuistického šetření s náležitou fotodokumentací. Jsou předloženy výsledky dotazníkového průzkumu z řad odborné veřejnosti, které reagují na stanovené hypotézy. Ve výzkumu se potvrdil úspěch v léčbě algického stavu (bolesti hlavy) a předpokládané možnosti využití této léčebné metody. Práce je doplněna o přílohy s informacemi k danému tématu.
Abstract in different language: This thesis focuses on the Functional Disorders of the Cervical Spine and possible uses of the Foot Sole Reflection Therapy for treatment. The theoretical part of this thesis defines the facts about the disease and its incidence. This thesis summarizes the most common clinical displays of Functional Disorders of the Cervical Spine and the treatments of this disease. This is followed by Hanne Marquardt?s explanation of the Foot Sole Reflection Therapy with historical background and today?s utilization of the Foot Sole Reflection Therapy procedure. This thesis explains the basic rubbing technique and the indicated and contraindicated conditions. The practical portion of the thesis describes using Foot Sole Reflection Therapy in clinical practice and the complex investigation of exemplar situations which is supported by photography evidence. The thesis presents the outcomes from questionnaires that were used to obtain opinions about this hypothesis from experts specialising in this field. The investigation proves the success of using the Foot Sole Reflection Therapy for curing the algic condition (headache) and expected possibilities of utilization of this method in clinical practise. The thesis is supplemented with additional information about investigated topic in addendum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sebestova Stepanka.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouci BP - Sebestova.jpgPosudek vedoucího práce1,22 MBJPEGThumbnail
View/Open
Oponentsky posudek Sebestova.jpgPosudek oponenta práce977,53 kBJPEGThumbnail
View/Open
Sebestova.jpgPrůběh obhajoby práce817,02 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.