Title: Výtvarné řešení počítačové hry
Other Titles: Computer game art design
Authors: Čermáková, Julie
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25517
Keywords: počítačová hra;ilustrace;makrosvět;konopí;šaman;trichomovice
Keywords in different language: computer game;illustration;macroworld;cannabis;shaman;trichomovice
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit ojedinělé výtvarné řešení hry, které by si ponechalo stopy klasické řemeslné ilustrace. Další podmínkou pro mě bylo najít herní prostředí, které je velmi ojedinělé v herním průmyslu a zároveň by mi bylo nekonečným zdrojem inspirace. Makrosvět konopí byl pro mě, myslím si, tou nejlepší volbou. Mnou zachycené makro fotografie kytky, jsem porůznu otáčela a hledala v nich skryté postavy a objekty. Vize jsem následně zachytila křídami a úhlem na černý arch papíru. Barevnost pak pro mě spíše byla pocitovou záležitostí. Objekty a postavy jako Trichomy (chloupky rostlin viditelné pod mikroskopem), Svilušky a Plísně jsou inspirovány realitou. Naopak některé charaktery jsou převážně výplodem mé fantazie. Na základě zadaní Výtvarné řešené pro počítačovou hru je výstupem mé práce vlastnoručně vyrobená kniha. Jelikož levely a celkový obsah budí spíše dojem autorské knihy, zvolila jsem proto i netradiční provedení knižní vazby, které ale zároveň není nikterak náročná pro zadání vyššího nákladu. Kniha The Art Of Trichomovice je rozvržena po dvojstranách, které postupně vysvětlují všech 12 levelů. Na levé straně čtenář najde název, pod ním krátký text nastiňující příběh, který jednotlivé levely spojuje. Zbytek strany je věnován pravidlům hry a klíči, jež je vyobrazen jako sled ilustrací popisující správné řešení. Pravá část je pak celá vymezená pro náhled levelu. Poslední dvě stránky vyobrazují hlavního hrdiny Šamana s veškerými interakcemi postavy a Potvory, z větší části nepřátele planetky Trichomovice. Za poslední rok co jsem se své bakalářské práci věnovala musím uznat, že mnohé programy mohou posunout konečný vizuál samotné ilustrace, nemluvě o tom, že výsledek bude vypadat velmi originálně. S trochou snahy si pak dokonce své kresby budu moci naanimovat, což je myslím velmi milým zpestřením, ale zároveň přirozeným vývojem samotné ilustrace.
Abstract in different language: The goal of my bachelor's work was to create a unique visual solution of a computer game, whilst keeping traces of classical craft illustration. Another one of my requirements was to find a game environment that would be out of the ordinary in the gaming industry and that would also act for me as an endless source of inspiration. I believe that for me, the hemp macroworld was the best choice. I took macro photographs of a hemp plant and then I have been turning them in different directions in search for characters and objects hidden within them. Subsequently, I have captured these visions on a black paper using chalks and charcoal. The colouring was rather a matter of intuition. Objects and characters such as trichomes (the fine hairs of plants distinguishable under microscope), mites and mould are inspired by the reality. On the contrary, some characters are mostly figments of my imagination. The output of my assignment (Visual solution for a computer game) is a handbound book. Since the levels and overall content give an impression of it being an authorial book, I have chosen an unconventional book binding design while still allowing for a higher press run. The book The Art of Trichomovice has a double-sided layout that explains all 12 levels step by step. On the left side, the reader can find the level title and underneath it there is a brief text outlining the story that interconnects the individual levels. The rest of the page is dedicated to the description of rules and the key. These are depicted as a sequence of illustrations describing the right solution of the given level. The right side shows the preview of the level visual design. The last two pages depict the main character Shaman with all of his interactions, other characters and monsters, the enemies of a little planet Trichomovice. By the end of the year of consistently working my bachelor's work, I have to admit that there are certain programs that can lift up the final visual of the very illustration and what's more, they can result in a very original outcome. With a little bit of effort, I will be able to animate my illustrations, which can act as a great diversification and also a natural development of illustration itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP CERMAKOVA.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova.pdfPosudek vedoucího práce112,76 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_1.pdfPosudek oponenta práce404,05 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_2.pdfPrůběh obhajoby práce314,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.