Název: Specifika výběru vhodné pohybové aktivity v zařízení pro seniory
Další názvy: Specifics of selection of a suitable physical activity in facilities for the elderly
Autoři: Učíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2552
Klíčová slova: stáří;soběstačnost;bolest;tělesná zdatnost;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: old age;self-sufficiency;pain;physical fitness;quality of life
Abstrakt: Tato práce se zabývá charakteristikou stáří a pohybovými aktivitami. Věnuje se popisu stáří, nastávajícím změnám, zdravotním potížím. Dále je práce zaměřena na význam a specifika výběru vhodných pohybových aktivit. Také zmiňuje možnosti pohybových činností a obecné zásady. Informuje i o komplexním vyšetření nutném před zahájením pohybu a o vlivu motivace ve vztahu k pravidelné pohybové aktivitě. Součástí práce je stručný přehled zařízení pro seniory a zmínka o bolesti. Praktická část pojednává o nejzávažnějších problémech vyskytujících se ve stáří. Těmi je nízká tělesná zdatnost, omezená soběstačnost a bolest. Z výsledků je zřejmé, že tyto oblasti snižující kvalitu života je v určité míře možné pozitivně ovlivnit.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the characteristic of the old age and physical aktivity. It describes the old age, the coming changes, health problems. Furthermore, the work is focused on the importance and specifics of selection of suitable physical activities. It also mentions the possibilities of physical activities and guidelines. It informs about comprehensive examination needed before the beginning of the movement and about the influence of motivation in relation to regular physical activity. Part of the work contains a brief overview of facilities for the elderly, and mention of the pain. The practical part deals with the most serious problems occurring in old age. These are low physical fitness, reduced self-sufficiency and pain. From the results it is clear that these areas reduces the quality of life and can be in certain dimension positively influenced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ucikova Jana.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ucikova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce874,89 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Ucikova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,13 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce862,84 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2552

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.