Title: Hluboký stabilizační systém a jeho ovlivnění pomocí cvičení Pilates
Other Titles: Deep Stabilization System and Effect of Pilates on Deep Stabilization System
Authors: Vejskalová, Eliška
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Gemovová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2553
Keywords: metoda Pilates;hluboký stabilizační systém;varozita;valgozita
Keywords in different language: the Pilates method;the deep stabilization system;varus;valgus
Abstract: Tato práce popisuje cvičení Pilates a jeho účinky na pohybový aparát. Je rozdělena na dvě části ? praktickou část a teoretickou část. Teoretická část se zabývá cvičením Pilates. Shrnuje poznatky o historii cvičení a uvádí základní principy Pilates. Dále popisuje vyuţití různého náčiní, jako je overball, gymball a další, a jeho začlenění do lekcí Pilates. Zároveň pojednává o důleţitosti pohybu v jednotlivých věkových kategoriích. Praktická část se zaměřuje na účinky cvičení Pilates především na hluboký stabilizační systém a na postavení dolních končetin. Celkem jsem si vybrala tři klientky, u kterých jsem provedla tato vyšetření: kineziologický rozbor stoje, vyšetření pohyblivosti páteře, vyšetření hlubokého stabilizačního systému a vyšetření chůze. Při konečném vyšetřování klientek jsem zjistila, ţe pravidelné cvičení Pilates pozitivně ovlivňuje hluboký stabilizační systém a působí kladně i na postavení dolních končetin, především pokud se zaměříme na zlepšení plochonoţí. Hypotéza týkající se hlubokého stabilizačního systému se mi potvrdila celá. Druhá hypotéza, která se týkala postavení dolních končetin jen částečně, stejně jako třetí hypotéza, na kterou jsem pouţila dotazníkové šetření.
Abstract in different language: This thesis describes Pilates and its effects on the musculoskeletal system. It is divided into two parts - practical and theoretical. The theoretical part deals with Pilates exercise. It summarizes knowledge about the history of exercise and presents the basic principles of Pilates. It also describes the use of various tools, like overball, gymball and other, and its integration into the Pilates lessons. It also discusses the importance of physical moving in every age. The practical part concentrates on the effects of Pilates exercises especially on deep stabilization system and position of the lower legs. I took three clients and did these tests with them: kinesiological analysis of the standing, examination of spinal mobility, examination of the deep stabilization system and walk test. At the final investigation I found that regular Pilates exercise positively affects the deep stabilization system and has positive effects on the position of the lower legs, especially if we focus on the improvement of flat foot. Whole hypothesis about the deep stabilization system was confirmed. The second hypothesis, concerning the position of the lower legs only partially, was proved, as well as a third hypothesis, for which I used a questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-konec.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Vejskalova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,1 MBJPEGThumbnail
View/Open
Vejskalova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,43 MBZIPView/Open
Obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce820,96 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.